De GAV

Hantering artseneed en “eed of belofte financiële sector” (Vervolg)

Hantering artseneed en “eed of belofte financiële sector” (Vervolg)

In de ALV van 4 juni 2015 is gesproken over de “eed of belofte financiële sector”. Op 13 juli 2015 plaatste de KNMG een bericht op haar website (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Overzicht-nieuws/Nieuwsbericht/150439/Hantering-artseneed-en-eed-of-belofte-financiele-sector.htm).

Naar aanleiding van dit bericht en de vragen die bij diverse collegae heersten over het mogelijk conflicteren van de “eed of belofte financiële sector” met de eed/belofte afgelegd als arts, heeft er aanvullend overleg plaatsgevonden tussen het GAV-bestuur en de KNMG. Dit leidde op 6 augustus 2015 tot het volgende aanvullende bericht op de KNMG-site:

“Hartelijk dank voor uw reacties. Hieruit komt naar voren dat sommigen blijven worstelen met de relatie tussen de eed of belofte financiële sector en de artseneed. Er zijn ook artsen die zich afvragen of zij wel een sectorspecifieke eed of belofte mogen afleggen als daarin bepalingen staan die strijdig kunnen zijn met de artseneed.
Die strijdigheid of spanningen betreffen vrijwel exclusief het beroepsgeheim en de zwijgplicht van de arts. Andere knelpunten tussen de artseneed en een sectorspecifieke eed of belofte zijn bij de KNMG niet bekend.
Het enkele feit dat medewerkers in een toenemend aantal sectoren (soms wettelijk) verplicht zijn een eed of belofte af te leggen, betekent nog niet dat zo’n eed of belofte altijd voor gaat boven andere verplichtingen die voor deze medewerker gelden. Strijdigheid van zo’n eed of belofte met voor de arts geldende normen, hoeft daarom niet in de weg te staan aan het afleggen van de sectorspecifieke eed/belofte. Anders gezegd, de KNMG heeft geen reden om het afleggen van zo’n eed/belofte te ontraden wegens eventuele strijdigheid met de artseneed.
De KNMG benadrukt dat in geval van strijdigheid tussen zo’n sectorspecifieke eed/belofte en het in de artseneed neergelegde beroepsgeheim van de arts, het beroepsgeheim van de arts in de regel voorgaat. De Nederlandse Bank heeft dit met betrekking tot de bankierseed expliciet erkend. Het beroepsgeheim is namelijk ook een wettelijke verankerde plicht van de arts, die niet door een sectorspecifieke eed/belofte aan de kant kan worden geschoven. Wel voorziet de wet in enkele uitzonderingen op het beroepsgeheim.”

Conclusie is dat de KNMG -na bestudering van de materie- geen reden heeft het afleggen van de “eed of belofte financiële sector” te ontraden. Het GAV-bestuur volgt dit advies.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.