De GAV

Nieuwsbrief EIF februari 2017

Nieuwsbrief EIF februari 2017

De overheid heeft aangegeven dat ook wij verzekeringsartsen voor de periodieke herregistratie aan een kwaliteitsprogramma moeten deelnemen. In de regelgeving heet dit evaluatie van het individueel functioneren (EIF). Vanaf 1 januari 2020 moet je als je wilt herregistreren kunnen aantonen dat je aan deze nieuwe eisen hebt voldaan.
NVVG, GAV en KAMG zijn daarom vorig jaar samen een projectgroep gestart om de contouren van zo’n kwaliteitsprogramma te schetsen. Alle verenigingen vinden het immers
belangrijk dat een sociaal geneeskundige zich ook na de beroepsopleiding blijft ontwikkelen (een leven lang leren). Een kwaliteitsprogramma kan dat stimuleren. Evaluatie van je professioneel functioneren levert namelijk gegevens voor de inrichting van je eigen educatieve proces. Het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP) fungeert daarbij als vliegwiel: met het POP kun je gericht werken aan verbeteracties die uit de evaluatie voortkomen.

De projectgroep EIF heeft eind 2016 een projectplan opgeleverd waarin een overzicht wordt gegeven van de verschillende activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitssysteem. Hierin staat ook nadrukkelijk dat het de bedoeling is om de al bestaande intercollegiale toetsing zodanig uit te bouwen en te professionaliseren dat de evaluatie van het individueel functioneren daar ook een plaats in kan krijgen.

De projectgroep is nu opgeheven en de werkzaamheden worden voortgezet door een stuurgroep en een aantal werkgroepen. Voorzitter van de stuurgroep is Sylvia van de Burg, medisch adviseur bij ASR en directeur van de NVVG. Namens de GAV is ook Jan Hoevenaars toegetreden tot de stuurgroep. Op dit moment is de Werkgroep Inventarisatie Kwaliteitsinstrumenten druk bezig om uit te zoeken welke methoden bruikbaar zijn voor verzekeringsartsen en artsen MG. Vanuit de GAV doet Nico Croon mee. In de werkgroep is ook onderwijskundige expertise aanwezig. Het is de bedoeling dat tijdens de volgende GAV-ledenvergadering de voorzitter van deze werkgroep (Rob Kok) en Jan Hoevenaars een korte presentatie geven over de eerste resultaten van de werkgroep. Zo kunnen jullie al een beetje een indruk krijgen van de instrumenten waarmee zal worden gewerkt.

Het is de bedoeling dat de stuurgroep regelmatig feedback krijgt van een klankbordgroep.
Voor de GAV zijn Gerardine van Strien en Sadie Zwikker benaderd om zitting te nemen in de klankbordgroep.

Formeel wordt straks vereist bij de herregistratie dat iemand gedurende de vijf voorafgaande jaren actief bezig is geweest met een persoonlijk kwaliteitsprogramma. In 2020 heeft natuurlijk nog niemand al vijf jaar lang deel kunnen nemen aan zo’n programma. Jan Hoevenaars en Theo Hoofs (NVVG) hebben daarom een voorstel voor een overgangsregeling opgesteld. Op dit moment wordt hierover met de RGS gesproken. Inmiddels is al wel duidelijk geworden dat RGS gaat eisen dat de verzekeringsarts kan aantonen dat deze uiterlijk in 2019 met de evaluatie van het individueel functioneren is gestart.

Jan Hoevenaars zal bij de GAV-ledenvergaderingen verslag doen van de vorderingen van het project en ook op de GAV website zal ruimte worden ingeruimd voor informatie over het
project.