Verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen

Beste collega's,

De KNMG heeft vandaag 30 september 2020 een nieuwsbericht over de verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen i.v.m. de corona-crisis gepubliceerd.

In het kort komt het er op neer dat de KNMG tegemoetkomt aan de belasting van medisch specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verder verruimd.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021. De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van Covid-19 nodig is.

Voor meer informatie volg bijgaande link:

Volg hiervoor bijgaande link

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/regelgeving-...

Bestuur GAV.

Desk02 theme