De GAV

(Her)registratie en accreditatie van Geneeskundig Adviseurs

(Her)registratie en accreditatie van Geneeskundig Adviseurs

De GAV heeft sinds 1997 een eigen registratiecommissie, die zich bezig houdt met de registratie en herregistratie van Register Geneeskundig Adviseurs (RGA®). Tevens ziet de commissie het als haar taak zich uit te spreken over accreditatie voor zover deze niet plaatsvindt door het AbSg (Accreditatiebureau Sociale geneeskunde). De RGA-registratie en accreditatie verloopt conform de richtlijnen van de SGRC (Sociaal Geneeskundigen Registratie commissie) en het AbSg.

Registratie

Om ingeschreven te kunnen worden in het RGA-kwalificatieregister moet de aanvrager aan de volgende eisen voldoen:

De RGA-registratie-eisen kunt u hier vinden.

Herregistratie

Om in aanmerking te komen voor herregistratie in het RGA-kwalificatieregister moet de aanvrager aan de volgende eisen voldoen:

 1. Gemiddeld tenminste 16 uur per week werkzaam zijn als geneeskundig adviseur particuliere verzekeringszaken
 2. Gemiddeld tenminste 40 uur per jaar hebben deelgenomen aan deskundigheidsbevordering waarvan:
  1. Minimaal 20 uur relevante geaccrediteerde bij- en nascholing waarvan tenminste 10 uur geaccrediteerde nascholing binnen het vakgebied van de geneeskundig adviseur particuliere verzekeringszaken. De andere 10 uur geaccrediteerde bij- en nascholing mag plaatsvinden in het kader van algemeen medische deskundigheidsbevordering (bij voorbeeld op het vakgebied van de vroegere specialisatie)
  2. Minimaal 8 uur intercollegiale toetsing op het vakgebied van de geneeskundig adviseur particuliere verzekeringszaken
  3. Daarnaast 12 uur overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. NB: Alle uren overige deskundigheids­bevorderende activiteiten kunnen worden gecompenseerd door extra uren intercollegiale toetsing

Zie ook de website van de NVVG. En intercollegiale toetsing in de sociale geneeskunde.

De herinschrijving in het RGA-kwalificatieregister geldt voor een periode van maximaal 5 jaar, waarna opnieuw herregistratie kan worden aangevraagd. Wanneer niet volledig of niet wordt voldaan aan de eisen voor herregistratie kan de registratiecommissie besluiten tot een herregistratie voor een periode korter dan 5 jaar of tot doorhalen van de registratie.

Criteria voor goedkeuring van bij- en nascholing

In het algemeen dient accreditatie van bij- en nascholing te worden aangevraagd bij het AbSg, zie het huishoudelijk reglement vand e registratiecommissie voor verdere toelichting omtrent de eisen die gesteld worden. Via deze website kan de accreditatieaanvraag plaatsvinden. Kort samengevat moet een deskundigheidsbevorderende activiteit om in aanmerking te komen voor accreditatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. De activiteit is relevant voor de beroepspraktijk
 2. De inhoud is toegesneden op de doelgroep
 3. De door de beroepsgroep aanvaarde richtlijnen zijn in de lesstof geïntegreerd
 4. De literatuur is relevant
 5. De docenten zijn gekwalificeerd en deze kwalificatie is relevant voor de inhoud van de scholing
 6. Een praktiserend specialist, behorend tot de doelgroep van de activiteit, maakt deel uit van de organisatie en is betrokken bij het bepalen van het leerdoel, de leerinhoud en de afstemming op de beroepspraktijk
 7. Er is een goede afstemming van leermiddelen en methodes op het leerdoel en de doelgroep en het aantal deelnemers. (bv, bij het oefenen van praktische vaardigheden moet de individuele cursist voldoende mogelijkheid krijgen tot oefenen en moet de cursist voldoende begeleiding krijgen)
 8. De accommodatie is geschikt voor het type activiteit
 9. De wijze van toetsing, inclusief de gehanteerde criteria is helder omschreven

De GAV-registratiecommissie neemt de door het AbSg toegekende aantal accreditatiepunten voor verzekeringsartsen onverkort over als punten “binnen het vakgebied van de RGA”, hetzelfde geldt voor accreditatiepunten voor artsen M&G, voor zover de activiteit ligt op het vakgebied van de geneeskundig adviseur particuliere verzekeringszaken.

Criteria voor intercollegiale toetsing (ICT)

De omvang van de ICT dient op jaarbasis tenminste 8 uur te bedragen.
NB: alle uren overige deskundigheids-bevorderende activiteiten kunnen worden gecompenseerd door extra uren intercollegiale toetsing.

 • de gevolgde systematiek is gebaseerd op een cyclisch proces en is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de RGA
 • de groep bestaat uit professionals die of hetzelfde specialisme hebben of die in multidisciplinair verband samenwerken
 • de groep bestaat uit min. 4 en max. 12 leden
 • eenmaal per jaar maakt de groep een jaaroverzicht waaruit blijkt
  1. de data en duur van de bijeenkomsten
  2. de onderwerpen die aan de orde kwamen
  3. de namen van de leden van de groep
  4. aanwezigheidsregistratie

De groep dient zich zo snel mogelijk aan te melden bij de registratiecommissie als ICT groep, een van de leden treedt op als contactpersoon.

Bij de herregistratie zal aan de RGA gevraagd worden te overleggen:

 1. de ICT-jaaroverzichten
 2. een verwoording van de RGA wat deelname aan de ICT groep heeft bijgedragen aan zijn/haar beroepsuitoefening

De pagina van GAV-registratiecommissie vindt u hier. Bent u RGA maar geen lid, dan kunt u de registratiecommissie bereiken via link “Contact” in het rechtermenu.

U kunt het RGA-register raadplegen via een speciaal webformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.