De GAV

Algemene voorwaarden onderwijsactiviteiten GAV

Algemene voorwaarden onderwijsactiviteiten GAV

Algemene verkoop-, annulering- en leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken te Oegstgeest

Inhoud

Artikel 1. Voorwaarden en overeenkomsten

1.1 De navolgende algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten tussen deelnemer (hierna ‘Deelnemer’) en de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken te Oegstgeest (hierna: ‘GAV’).

1.2 Het plaatsen van een aanmelding houdt in dat de Deelnemer (zijnde consument) deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Gegevens, verstrekt bij aanmelding worden opgenomen in het bestand van GAV. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en om de Deelnemer zo goed mogelijk te informeren over bestaande en nieuwe cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten van GAV, tenzij de Deelnemer heeft aangegeven geen informatie te willen ontvangen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Artikel 2. Prijsvermelding en facturering

2.1 GAV vermeldt bij prijzen van producten en diensten het betreffende btw-percentage. Indien sprake is van een evidente drukfout in de prijsvermelding van een product, kan een Deelnemer hieraan geen rechten ontlenen.

2.2 De facturering van geleverde goederen en/of diensten vindt plaats onder vermelding van btw-percentages.

Artikel 3. Inschrijf-, betalingsvoorwaarden

3.1 Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft de Deelnemer (indien zijnde consument) recht op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van het inschrijfformulier op de website. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.

3.2 Na het verstrijken van de bedenktijd is de inschrijving definitief. De Deelnemer wordt zo spoedig mogelijk een factuur toegestuurd. Na ontvangst van de betaling wordt de Deelnemer uiterlijk 14 dagen voor de bijeenkomst nadere gegevens toegezonden.

3.3 Betaling van facturen dient zonder inhouding of korting te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de door GAV in de factuur aangegeven wijze, onder vermelding van het factuurnummer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of op de factuur anders aangegeven.

3.4 Bij niet of niet-tijdige betaling is de Deelnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum van de factuur tot die van de betaling de wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.

3.5 Alle door GAV te maken invorderingskosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de Deelnemer. Dit is minimaal 15% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van € 37,00.

3.6 Levering van goederen en diensten vindt niet plaats indien een eventuele voorafgaande betaling niet door de Deelnemer wordt uitgevoerd.

Artikel 4. annuleringsvoorwaarden

4.1 Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst. Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan GAV doorgeeft.

4.2 GAV houdt zich het recht voor een cursus, (na)scholing of bijeenkomst uiterlijk één week van tevoren te annuleren. Reeds betaalde facturen worden bij annulering door GAV gecrediteerd.

4.3 GAV is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de Deelnemer, welke voortvloeit uit annulering van de kant van GAV. Dit geldt ook in die gevallen dat GAV niet in staat geweest is om de Deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

Artikel 5. Orderverwerking

5.1 Aanmeldingen voor cursussen of (na)scholingen kunnen via de website geplaatst worden.

5.2 Bij elke aanmelding dient de Deelnemer alle gegevens die nodig zijn voor de facturatie – waaronder begrepen de kostenplaatsnummers of Deelnemerordernummers en het e-mailadres van de crediteurenadministratie dan wel van de Deelnemer zelf – op te geven.

5.3 Via de website geplaatste aanmeldingen worden door GAV aan de Deelnemer eveneens per e-mail bevestigd.

Artikel 6. Plaatsing/toelating

6.1. Door GAV aangeboden cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Bij meer aanmeldingen dan geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding.

6.2 Toelating tot cursussen, (na)scholingen en bijeenkomsten kan afhankelijk zijn van een selectieprocedure

Artikel 7. Wijzigingen

GAV zich het recht voor wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op de website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is GAV niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 8. Auteursrecht

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berust het auteursrecht op alle door GAV uitgegeven publicaties, in welke productvorm dan ook, bij GAV dan wel bij de door GAV vertegenwoordigde auteurs. Met inachtneming van het voorafgaande mag niets uit bedoelde publicaties worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van GAV.

8.2 GAV behoudt zich het recht voor technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar publicaties. Het is de Deelnemer niet toegestaan bedoelde beveiligingen te verwijderen of te ontwijken.

8.3 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door GAV ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft GAV houder (krachtens licenties van derden) respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Alle aansprakelijkheid van GAV voor indirecte schade, zoals maar niet beperkt tot gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten.

9.2 Voor schade die een direct gevolg is van een aan GAV toe te rekenen tekortkoming is GAV alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van GAV.

9.3 De eventuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade veroorzaakt door GAV dan wel door personen voor wie GAV verantwoordelijk is, wordt in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (excl. BTW).

9.4 GAV aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit eventuele onjuistheid of onvolledigheid van door haar uitgegeven publicaties dan wel informatie verstrekt tijdens door GAV georganiseerde bijeenkomsten, ook indien deze informatie door derden is samengesteld.

9.5 GAV is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die ontstaat door het al dan niet tijdelijk niet toegankelijk zijn van haar website, door storing of buitenwerkingstelling van apparatuur, programmatuur en/of faciliteiten. GAV aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit overmacht.

9.6 Alle aansprakelijkheid van GAV eindigt 6 maanden na levering.

9.7 Alle door GAV bedongen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens ten behoeve van door haar ingeschakelde hulppersonen en werknemers.

9.8 Partijen zijn de bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid nadrukkelijk overeengekomen. De hieruit resulterende risicoverdeling heeft expliciet gefungeerd als basis voor de prijsstelling.

Artikel 10. Uitval van docent

10.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zal GAV indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.

10.2 Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal GAV de Deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.

10.3 GAV zal in dat geval zo spoedig mogelijk alternatieve data voorstellen.

10.4 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent/trainer is aansprakelijkheid van GAV te allen tijde uitgesloten.

10.5 Extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent/trainer zijn voor rekening van GAV.

10.6 Uitval van de docent/trainer geldt niet als tekortkoming en geeft geen recht op ontbinding of vergoeding van de door de Deelnemer en/ of door derden geleden schade.

Artikel 11. Overdracht

GAV is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de Deelnemer geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Deelnemer plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van GAV treedt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 Op alle door GAV gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
8.2 Voor alle rechtsvorderingen jegens GAV bij niet nakoming van een overeenkomst, geldt een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van totstandkoming van de desbetreffende overeenkomst. Geschillen worden in eerste instantie beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

15 oktober 2014

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.