De GAV

Statuten

Statuten

Inhoud

Naam, zetel en duur

Artikel 1

De vereniging draagt de naam:Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Doel

Artikel 2

Het doel van de vereniging is:

 1. Het bestuderen en bevorderen van de verzekeringsgeneeskunde in het bijzonder betreffende schade- en levensverzekeringen.
 2. Het bevorderen van het functioneren van haar leden.

Artikel 3

 1. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: het houden van bijeenkomsten, lezingen en andere acties.
 2. De vereniging onthoudt zich van politieke casu quo godsdienstige activiteiten.

Leden en ereleden

Artikel 4

 1. De vereniging kent leden en ereleden.
 2.  Artsen, die als geneeskundig adviseur werkzaam zijn in één van de sectoren van de particuliere verzekeringen, kunnen lid van de vereniging zijn.
 3. Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor, hetzij de verzekeringsgeneeskunde in het algemeen, hetzij de vereniging in het bijzonder, kunnen door de algemene vergadering tot erelid van de vereniging worden benoemd. Ereleden hebben alle rechten van leden. Zij zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 5

 1. Zij die als lid toegelaten wensen te worden melden zich daartoe aan bij het bestuur.
 2. Het bestuur beslist over de toelating als lid, aan de hand van in het Huishoudelijk Reglement vastgestelde toelatingscriteria.
 3. Bij niet-toelating kan, door middel van een schriftelijk verzoek, een beroep worden gedaan op de algemene vergadering. Deze kan alsnog tot toelating besluiten.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk.

Artikel 6

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door de opzegging van het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting namens de vereniging;
  5. indien het lid niet meer voldoet aan de eisen gesteld bij HuishoudelijkReglement aan het lidmaatschap.
 2. Opzegging namensde vereniging vindt plaats door het bestuur en kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 3. Ontzetting namens de vereniging kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse contributie voor het hele jaar verschuldigd.
 5. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd. Een opzegging in strijd met de bepalingen in deze alinea, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

Middelen

Artikel 7

 1. De middelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies en donaties;
  2. subsidies;
  3. schenkingen en legaten;
  4. andere wettige middelen.
 2. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder recht van boedelbeschrijving;
 3. Donateurs van de vereniging zijn zij, die jaarlijks een door de algemene vergadering te bepalen minimum-donatie verrichten.

Bestuur

Artikel 8

 1. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden.
 2. Indien het bestuur door tussentijdse vacature uit minder dan vijf leden bestaat, behoudt het zijn bevoegdheden.
 3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een evenredige verdeling tussen geneeskundig adviseurs uit elk der sectoren van de particuliere verzekeringen.
 4. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in hoedanigheid benoemd.
 5. De bestuursleden worden voor een periode van drie jaar benoemd. Degene die, ter vervulling van een tussentijdse vacature, wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger. Alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Herverkiezing kan slechts éénmaal plaatsvinden met dien verstande dat degene die, ter vervulling van een tussentijdse vacature is benoemd, tweemaal herkiesbaar is. Het rooster van aftreden wordt zodanig opgesteld, dat telkenmale een zo gelijkmatig mogelijk aantal bestuursleden aftreedt.
 6. De algemene vergadering is bevoegd de door hen benoemde bestuursleden te schorsen of te ontslaan.
 7. Het bestuur geeft tenminste dertig dagen voor de algemene vergadering te kennen welke kandidaten zij stelt te hunner opvolging.
 8. Vijf leden van de vereniging kunnen gezamenlijk bestuurskandidaten voordragen. Zij dienen tenminste twintig dagen voor de algemene vergadering een ondertekend voorstel in te dienen bij de secretaris. Voor elke kandidaatstelling is een schriftelijke bereidverklaring vereist, waarin de kandidaat verklaart een eventuele benoeming te aanvaarden.

Bestuursvergaderingen

Artikel 9

 1. Het bestuur benoemt op de eerstvolgende bestuursvergadering na de algemene vergadering waarin één of meer bestuursleden zijn (her) benoemd uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, hun plaatsvervangers en een vice-voorzitter. Het bestuur maakt deze benoemingen aan de leden bekend. De leden van het bestuur verdelen hun werkzaamheden verder onderling.
 2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel twee andere leden van het bestuur dit wenselijk oordelen.
 4. Zo mogelijk worden plaats, datum en agenda door het dagelijks bestuur samengesteld.
 5. Niet op de agenda voorkomende punten kunnen ter vergadering besproken worden indien geen van de bestuursleden zich hiertegen verzet.
 6. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, dan wel de twee overige leden van het dagelijks bestuur dit wenselijk oordelen.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

 1. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en de secretaris tezamen genomen, respectievelijk aan de plaatsvervangers.
 2. Het bestuur is bevoegd de penningmeester volmacht te verlenen om met inachtneming van het gestelde in de wet zonder medewerking van anderen bestuursleden kwijting te geven voor ontvangen bedragen en betalingen in normaal bank- en giroverkeer te verrichten.
 3. Degene die in vertegenwoordigende lichamen de vereniging vertegenwoordigt, wordt door het bestuur aangewezen. Het dagelijks bestuur wijst degene aan, die voor een enkele bijeenkomst of vergadering de vereniging zal vertegenwoordigen. Al deze benoemingen worden in de algemene vergadering bekend gemaakt. De algemene vergadering blijft, onverminderd het bovenstaande, bevoegd zelve bovengenoemde vertegenwoordigende personen te benoemen, dan wel hun benoeming in te trekken of te wijzigen.

Algemene vergadering

Artikel 11

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt. Het bestuur draagt er zorg voor, dat tenminste eenmaal per jaar een algemene vergadering wordt gehouden.
 2. Op schriftelijk verzoek van tenminste drie bestuursleden of tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 3. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in tenminste een landelijk veel gelezen dagblad.
 4. De oproepingen tot de algemene vergadering worden door de secretaris verzonden uiterlijk twintig dagen voor de dag van de vergadering. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in de aanvullende oproepingsbrief met in achtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn. De oproepingsbrieven kunnen in een tijdschrift of enige andere publicatie worden opgenomen. Voorstellen van de leden, welke tot een aanvullende opgave van de te behandelen onderwerpen in een aanvullende oproepingsbrief nopen, dienen uiterlijk vijfentwintig dagen voor de vergadering bij de voorzitter of secretaris te zijn ingediend.
 5. Indien enigszins mogelijk, worden plaats en datum van de algemene vergadering geruime tijd eerder aan de leden bekend gemaakt.
 6. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Ieder lid heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
 7. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten ongetekende stembriefjes. Staande de vergadering worden door het bestuur drie leden, geen bestuursleden zijnde, aangewezen, die een stembureau vormen, stembriefjes uitreiken, deze na de gehouden stemming innemen en vervolgens aan de vergadering een verslag over de stemming uitbrengen. Blanco stembriefjes en getekende stembriefjes zijn van onwaarde. Overigens wordt mondeling gestemd, tenzij drie van de aanwezige leden een schriftelijke stemming verlangen. Besluitvorming bij acclamatie is toegestaan.
 8. Wordt bij een eerste stemming omtrent personen geen volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats. Behaalt bij een tweede stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van stemmen, zo wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigden en hierdoor meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking zouden komen, dient eerst door een tussenstemming te worden uitgemaakt tussen welke twee personen de herstemming zal plaatsvinden. Staken de stemmen bij herstemming opnieuw, zo beslist het lot.
 9. Staken de stemmen over zaken, zo is het voorstel verworpen.

Vaststelling contributies

Artikel 12

De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks de contributies vast.

Toezicht op het bestuur

Artikel 13

 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een commissie van drie leden van de vereniging, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek- en zo deze benoemd is- tevens aan de deskundige alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Jaarverslag en jaarrekening


Artikel 14

 1. Het boekjaar is het kalenderjaar. De penningmeester draagt ervoor zorg, dat binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar een jaarrekening met de benodigde bescheiden wordt opgesteld en aan het bestuur wordt voorgelegd. De jaarrekening bestaat uit een rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven in dat boekjaar, een balans per het einde van dat boekjaar en eventueel een toelichting op deze stukken.
 2. De secretaris draagt ervoor zorg, dat binnen een gelijke termijn een jaarverslag wordt opgesteld.
 3. Deze jaarrekening en dit jaarverslag worden door het bestuur beoordeeld. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 4. Het jaarverslag en een zakelijk uittreksel uit de jaarrekening worden tijdig tevoren aan alle leden toegezonden.
 5. Indien de algemene vergadering een streefdatum voor de volgende te houden algemene vergadering heeft vastgesteld, en deze streefdatum valt niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, zo heeft de algemene vergadering uitstel verleend van de verplichting van het bestuur om binnen zes maanden na afloop van het jaar op de algemene vergadering verslag uit te brengen en rekening en verantwoording te doen, en wel tot die streefdatum.

Reglementen

Artikel 15

 1. De algemene vergadering kan reglementen vaststellen voor zodanige personen of onderwerpen als het geraden zal achten.
 2. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met de wet of statuten.
 3. De algemene vergadering is bevoegd reglementen te wijzigingen, aan te vullen, te bekorten of in te trekken.

Commissies

Artikel 16

 1. Het bestuur is bevoegd bij reglementen overige commissies in te stellen voor zodanige onderwerpen als het geraden zal achten.
 2. Het bestuur is bevoegd commissies te wijzigen, aan te vullen, in te krimpen of op te heffen, alsmede om de leden van commissies te benoemen, te schorsen en van hun taak te ontheffen.
 3. De instelling van commissies en elke wijziging in de commissies worden aan de algemene vergadering bekend gemaakt en zo mogelijk onverwijld aan de leden medegedeeld.
 4. Aan commissies kan een onderdeel van de bestuurstaak onder de verantwoordelijkheid van het bestuur worden opgedragen.
 5. Commissies hebben geen vertegenwoordigheidsbevoegdheid. Aan commissies kunnen, na opstelling van de begroting gelden ter beschikking worden gesteld om binnen het kader van deze begroting de noodzakelijke uitgaven te doen. Overschrijding van deze begroting is alleen mogelijk met toestemming van het dagelijks bestuur.
 6. Alle commissies zijn verplicht binnen een maand na afloop van het boekjaar een jaarverslag op te stellen en in te dienen bij de secretaris van de vereniging en ook overigens alle inlichtingen ongevraagd aan het dagelijks bestuur te verstrekken, eventueel vergezeld van advies, welke voor de goede uitoefening van het bestuur noodzakelijk of gewenst zijn.

Statutenwijziging

 Artikel 17

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste vijftien dagen.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijftien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Een besluit tot statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18

 1. Het in de leden 1 en 3 van het voorgaande artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging. In plaats van statutenwijziging leze men besluit tot ontbinding.
 2. Het zittende bestuur zal met de vereffening zijn belast. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de persoon onder wie de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende dertig jaren na afloop van de vereffening blijven berusten.
 3. De algemene vergadering kan andere vereffenaars aanwijzen. Het dagelijks bestuur kan een andere bewaarder aanwijzen.
 4. Het batig saldo van de vereffening wordt door het zittende bestuur uitgekeerd aan een nader te bepalen instelling op het gebied van verzekeringsgeneeskundig onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.