De GAV

Standpunten GAV

Standpunten GAV

Standpunten GAV

Beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling

Ten aanzien van het beschikbaar stellen van een onafhankelijke specialistische expertise in het kader van de letselschaderegeling stelt de GAV zich op het standpunt dat dit soort rapportages niet standaard integraal aan schadebehandelaar, letselschade-experts/-regelaars en andere niet-medici mogen (en dus moeten) worden overhandigd.

Reden daarvoor is dat in de praktijk:

  • niet kan worden gegarandeerd dat alle medische informatie in een expertiserapportage relevant is,
    een expertiserapportage informatie over derden kan bevatten, waardoor verstrekking daarvan in strijd is met de richtlijnen inzake het omgaan een medische gegevens (KNMG 2010)
  • een expertiserapport moet worden gearchiveerd in een medisch dossier
  • de informatie in een expertiserapport door leken niet gegarandeerd op de juiste wijze geïnterpreteerd kan worden.

Daarbij overweegt de GAV dat het medisch beroepsgeheim zwaarder weegt dan de Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 (GBL).
In de GBL ligt niet vast dat het expertiserapport integraal beschikbaar gesteld moet worden, zodat het GAV-standpunt daarmee niet in strijd is.
De GAV adviseert haar leden bij de advisering een relevante samenvatting van een onafhankelijke specialistische expertise op te stellen met informatie ten behoeve van de schadebehandelaar en letselschade-experts/-regelaars.

Aanvulling 09-04-2018

Richtlijn Depressie voor Bedrijfsartsen & Verzekeringsartsen

Recent verscheen de Richtlijn Depressie voor Bedrijfsartsen & Verzekeringsartsen, waaraan GAV in de totstandkoming heeft deelgenomen. Bij de laatste stappen daarvan is GAV niet betrokken geweest en zoals u kunt lezen in het colofon van de richtlijn heeft GAV de richtlijn niet geautoriseerd. Zolang dit niet het geval is, zijn geneeskundig adviseurs (verzekeringsartsen in de particuliere sector) niet aan deze richtlijn gehouden. De GAV is doende om op een zorgvuldige wijze vervolgstappen te zetten met betrekking tot deze richtlijn en zal haar leden daarvan op de hoogte houden. Daarbij zal aandacht (moeten) zijn voor de diverse aandachtsgebieden in de medische advisering.

WKKGZ

Bij beantwoording van de vraag of men onder de WKKGZ valt zijn er verschillende zaken van belang:
– Worden er rechtstreeks gezondheidsadviezen gegeven en wordt gedaan aan patiëntenzorg,
dan valt men onder WKKGZ.
– Het is van belang is wie opdrachtgever is van medisch adviseur/bureau:
‘van belang is dat opdrachtgever een ander is dan de betrokkene waarover het gaat’.
De wetstekst (hoofdstuk 3) is duidelijk wat betreft de uitzondering dat medisch adviseurs niet hoeven te voldoen aan WKKGZ, behalve als de medisch adviseur rechtstreeks adviseert aan betrokkene.

WKKGZ: integrale wetstekst

WKKGZ: officiële brochure + zelftest

Standpunt GAV m.b.t. informatie-uitwisseling en machtigingen in regressituaties

(Toegevoegd 15-04-2018)

In de wettelijke aansprakelijkheid en letselschade kan er sprake zijn van regres van kosten door een derde partij, bijvoorbeeld een zorgverzekeraar, werkgever of UWV.

Medische gegevens die door de medisch adviseur zijn verzameld om de letselschade te beoordelen, mogen niet zonder toestemming van betrokkene worden gebruikt voor het beoordelen van een regresclaim. Ook mag niet zonder toestemming van betrokkene medische informatie worden verstrekt aan (de medisch adviseur van) de regres plegende partij.
Het is van belang dat voor deze situaties de juiste machtigingen worden verkregen, waarbij de specifieke context en de richting* van de gegevensuitwisseling goed wordt beschreven (*wie vraagt en wie verstrekt de medische informatie).

Ook moet (uit de machtiging) duidelijk blijken dat de medische informatie alleen ter beschikking wordt gesteld aan een arts (medisch adviseur, arbo-arts, bedrijfsarts, verzekeringsarts) en dat deze arts verantwoordelijk is voor het verwerken, bewaren en beoordelen van deze medische gegevens.

Bovengenoemde machtigingen zijn niet voor onbeperkte duur geldig. De GAV adviseert een geldigheidsduur van 2 jaar voor de machtigingen (i.h.k.v. letselschade en i.h.k.v. regres). De machtiging van de LSR voldoet in de basis prima, uiteraard aangevuld met de specifieke context, het doel en de richting.

Naar betrokkene toe moet duidelijk worden gemaakt dat hij/zij de machtiging te allen tijde kan intrekken.

Artseneed/gelofte en “eed of belofte financiële sector” (07-09-2015)

GR-advies ME/CVS niet werkbaar in praktijk. Standpunt NVVG en GAV. (15-04-2018)

De kwaliteit van het GR-advies schiet op een aantal onderdelen te kort: sommige stellingen en conclusies missen een wetenschappelijke onderbouwing en zijn gekleurd door hoe (een deel van) de patiënten daarover denkt. Wij missen de benodigde transparantie over gemaakte keuzes ten aanzien van bijvoorbeeld het selecteren van de onderzoeksliteratuur. De NVVG en de GAV vinden het vreemd dat zij niet zijn uitgenodigd om deel uit te maken van de commissie, juist omdat de Tweede Kamer vroeg om de invloed van ME/CVS op maatschappelijke participatie en begeleiding van patiënten in het advies te betrekken. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit van het advies.

De NVVG en de GAV zijn het nadrukkelijk niet eens met de laatste aanbeveling van de commissie die bij uitstek ons werkveld betreft “Medische beoordelaars in het kader van Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg en Participatiewet erkennen dat ME/CVS een ernstige ziekte is die gepaard gaat met substantiële functionele beperkingen en beschouwen de keus van een patiënt om geen CGT of oefentherapie (GET) te doen niet als ‘niet adequaat herstelgedrag’.” Een aantal onderdelen uit deze aanbeveling vragen om een nadere toelichting. Zo is er de suggestie dat als de patiënt geen heil ziet in CGT of oefentherapie, hij of zij met rust gelaten moet worden. Dat roept verbazing op.

Want, alhoewel er geen oorzakelijke behandeling is voor ME/CVS, mag van een patiënt worden verwacht dat hij of zij een behandeling volgt die zijn of haar klachten kunnen verminderen. Dat geldt voor alle patiënten die een claim op een uitkering doen en dus ook voor deze groep. Doorgaan met een behandeling die niet effectief is, is bijna nooit zinvol. De huidige formulering door de GR is echter onnodig restrictief. Ten aanzien van het eerste deel van bovengenoemde aanbeveling roept de kwalificatie van ME/CVS als een ernstige aandoening die gepaard gaat met substantiële beperkingen verbazing op. Van vrijwel geen enkele ziekte wordt een zo categorische uitspraak gedaan. Zoals bij veel aandoeningen geldt ook voor patiënten met ME/CVS dat er patiënten zijn die vallen in de categorie van een ernstige aandoening maar zijn er ook voldoende voor wie die kwalificatie niet geldt. Verzekeringsartsen zien derhalve een breed scala aan patiënten met minder en meer beperkingen onder de noemer van ME/CVS. Zij verrichten dan ook een individuele beoordeling die recht doet aan deze beperkingen, wat ook blijkt uit onderzoek van UWV. Wij kunnen niet aannemen dat die beoordeling alsnog tot volledige (duurzame) arbeidsongeschiktheid moet gaan leiden, gezien huidige formulering van de aanbeveling. Dat zou ook niet gezondheid bevorderend zijn en past ook niet in de participatiegedachte. De NVVG en GAV onderschrijven de aanbeveling voor meer onderzoek naar ME/CVS. Het is belangrijk dat onderzoek naar de oorzaak van ME/CVS wordt voortgezet omdat dit de sleutel is naar niet alleen een effectieve(re) behandeling maar ook tot betere diagnostiek. Met de andere drie aanbevelingen van de commissie, zijn wij het niet eens.

Onze conclusie is dat het huidige GR-advies voor professionals in onze beroepsgroep(en) niet werkbaar is. Wij stellen als beroepsverenigingen voor om dit advies mee te nemen bij een update van de multidisciplinaire richtlijn uit 2013, zoals reeds was beoogd in 2017.
(zie ook de site van de NVVG)

Bewaartermijnen medische dossiers

GAV heeft onderzoek laten verrichten naar hoe lang medische dossiers bewaard moeten/mogen worden. Lees hier het standpunt.

In 2019 schreef Mr. A van Noort in opdracht van het GAV-bestuur een notitie over bewaartermijnen bij letselschade.  Lees hier de notie (link alleen zichtbaar als u ingelogd bent)

Ontvangen medische informatie zonder opdracht

GAV heeft onderzoek laten verrichten naar hoe om te gaan met ongevraagd ontvangen medische gegevens, dus in de situatie dat er (nog) geen opdracht ligt. In de praktijk komt dit steeds vaker voor: een belangenbehartiger stuurt medische informatie aan een medisch adviseur toe nog voordat deze een opdracht van de verzekeraar heeft gekregen.

Ontvangen medische informatie zonder opdracht

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.