De GAV

De historie van de GAV

De historie van de GAV

Inhoud

Voor het laatst bijgewerkt op 8-8-2011

De Vereniging

De vereniging was in 2001 honderd jaar oud. Het blijft wennen voor de leden die in 1995 nog het 85-jarig bestaan hebben gevierd. In zes jaar vijftien jaar ouder worden is niet elke vereniging gegeven. Toch is het niet de eerste maal dat de vereniging een dergelijke wonderbaarlijke veroudering kende. In 1960, als de Nederlandsche vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde tussen de veertien en achttien jaar oud is, wordt na de vondst van de statuten uit 1910 van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen besloten dat de Nederlandsche vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde vijftig jaar oud is. De vereniging beschouwt zichzelf als de voortzetting van deze oude in 1939 statutair ontbonden voorganger, ondanks het groot aantal jaren dat Nederland geen actieve vereniging van geneeskundig adviseurs telde. In hoeverre dit terecht is of niet, is nu niet meer te bepalen. Het oudste stuk in het verenigingsarchief van de GAV is gedateerd 7 december 1947. Behalve enkele verwijzingen naar een bijeenkomst in 1946 bevat het stuk geen aanwijzingen over de heroprichting van de vereniging. Het aantal geneeskundig adviseurs in Nederland is beperkt. Onderling overleg is er altijd geweest en zal er altijd zijn. Het is aannemelijk dat de vereniging altijd aanwezig is geweest, zij het soms sluimerend, dan weer bruisend, soms met statuten, dan weer zonder, soms met een actief Dagelijks Bestuur, dan weer zonder. Om die reden heeft de ledenvergadering in 1960 besloten om de vooroorlogse periode mee te tellen bij de vaststelling van de ouderdom en om die reden houden wij sinds 1999 24 september 1901 aan als oprichtingsdatum, in plaats van 1 oktober 1910.

De oprichting

De geschiedenis van de Nederlandse vereniging van geneeskundig adviseurs begint niet in Nederland, maar in België. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 september 1899 organiseert Dr. Poëls, médecin en chef van de Compagnie Belge d’Assurances Générales, te Brussel het eerste internationale congres van geneesheren verbonden aan levensverzekeringsmaatschappijen. Doel van het congres is te komen tot uniformering van statistieken en formulieren, als eerste stap op de lange weg der wetenschap. De belangrijkste medische onderwerpen zouden op een hedendaags congres niet misstaan: diabetes mellitus, albuminurie, alcoholisme en tuberculose. Tijdens het congres wordt de idee geopperd om een internationale vereniging van verzekeringsartsen op te richten, tijdens een tweede internationaal congres. Omdat de Nederlanders na de Belgen het talrijkst zijn, ligt het voor de hand om het tweede congres in Nederland te houden.

Het tweede internationale congres vindt plaats van maandag 23 tot en met donderdag 26 september 1901 in de aula van de Universiteit van Amsterdam, onder voorzitterschap van Jacob van Geuns. Zowel de medische onderwerpen als de conclusies sluiten nauw aan bij het eerste congres. Ook tijdens het tweede congres wordt gesproken over de noodzaak van statistiek en uniformering van formulieren en meetmethoden. Sommige sprekers tonen zich een visionair. Zo voorspelt Professor B.J. Stokvis uit Amsterdam tijdens zijn bespreking van het belang van urineonderzoek het ontstaan van speciale keuringsinstituten. Het tweede congres is vanaf aanvang een groot succes en op dinsdag 24 september 1901 is de oprichting van de Association Internationale des Médecin-Experts de Compagnies d’Assurances een feit. Op het zelfde moment worden de nationale comités opgericht. Het Nederlandse comité wordt gevormd door de geneesheren Jacob van Geuns (voorzitter), geneeskundig adviseur van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente en algemeen secretaris van de N.M.G.; Jan Coert (vice-voorzitter), geneeskundig adviseur van de Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken en lijfarts van H.M. de koningin; C.F.J. Blooker (vice-voorzitter tot 1902), geneeskundig adviseur van de Nederlandsche Verzekeringsbank; Leendert C. van der Meulen (secretaris-penningmeester vanaf 1902), geneeskundig adviseur van de Verzekeringsbank Victoria; en nog acht anderen. Het reglement van de Association internationale des médecin-experts legt de verantwoordelijkheid voor het aannemen van nieuwe leden bij de nationale comités.

De Aula van de Universiteit van Amsterdam omstreeks 1901
Aula Universiteit Amsterdam, geboorteplaats van de GAV

De Nederlandse vereniging

De “Association Internationale des Médecin-Experts de Compagnies d’Assurances” gaat voortvarend van start. Zoals in het reglement is vastgelegd wordt vanaf 1902 het Bulletin de l’ Association Internationale des Médecin-Experts de Compagnies d’Assurances uitgegeven. Er volgen twee internationale congressen: het derde internationale congres vindt plaats van 25 tot en met 28 mei te Parijs en het vierde van 10 tot en met 15 september 1906 te Berlijn. Daarna ebt het enthousiasme weg. In het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde van 6 februari 1909, pagina 439, wordt over het geplande vijfde internationale congres de volgende ingezonden mededeling geplaatst.


INTERNATIONAAL CONGRES VAN GENEESHEEREN VERBONDEN AAN LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN

Het bestuur van de Ned. afdeeling der ‘Association Internationale des Médecins Experts de Compagnies d’Assurances’ deelt mede, dat het internationale congres, dat in dit jaar in Weenen zou plaats hebben, niet doorgaat en is uitgesteld tot 1910 en dan in Stockholm gehouden zal worden. Het plan om het congres der actuarissen ter zelfder tijd als dat der geneeskundigen te houden verviel door gebrek aan samenwerking,

Namens het bestuur der Ned. afdeeling:
L.C. VAN DER MEULEN, secretaris
Amsterdam, 29 Januari 1909.


Het congres in Stockholm in 1910 vindt geen doorgang. De Association Internationale des Médecins Experts de Compagnies d’Assurances sterft negen jaar na de oprichting een stille dood. Het bestuur van het Nederlandse comité, inmiddels onder voorzitterschap van Jan Coert, besluit daarop als zelfstandige vereniging verder te gaan. De officiële oprichtingsdatum van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen is 1 oktober 1910. De samenstelling van de vereniging en haar bestuur is identiek aan de samenstelling van de Nederlandse afdeling van de Association Internationale des Médecins Experts de Compagnies d’Assurances.

Helaas zijn geen bronnen bekend waaruit de exacte activiteiten van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen mag blijken. In 1915 wordt op initiatief van Van Wely, geneeskundig adviseur van de Olveh het Bureau voor de Statistiek van minderwaardige Levens opgericht en ondergebracht bij de Eerste Nederlandsche Verzekering Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken. Een kleine commissie, waarvan ook de geneeskundig adviseurs Bonebakker van De Hoop en H.J. Coert van de Eerste Nederlandsche deel uitmaken, is verantwoordelijk voor de opzet van de statistiek. De naam van het bureau wordt later gewijzigd in Bureau voor abnormale risico’s, vanwege de klank. In de loop der jaren komt een uitgebreide verzameling kaarten tot stand, waarvan het aantal op 50 tot 60 duizend mag worden geschat als op 3 Maart 1945 het archief vernietigd wordt tijdens het bombardement van het gebouw der Eerste Nederlandsche. De beherend geneeskundig adviseur H.J. Coert is als geneeskundig adviseur van de Eerste Nederlandsche de opvolger van de eerder genoemde Jan Coert, tot 1917 voorzitter van de vereniging. Welke rol de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen heeft gespeeld bij de totstandkoming van de statistiek is niet duidelijk. Toch mag gezien het voorgaande verondersteld worden dat de vereniging in 1915 nog zeer actief is.

Klasien Horstman verhaalt in haar boeken Verzekerd Leven en Public bodies private lives dat in 1923 tijdens een vergadering van de zojuist opgerichte Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen wordt opgemerkt: “De vereeniging van medisch adviseurs schijnt een vreeslijk dooie boel te zijn. Ze bestaat inderdaad, maar heeft geen rechtspersoonlijkheid. Spreker zal zich met Dr. Coert in verbinding stellen ten einde te trachten deze vereeniging wat nieuw leven in te blazen.” Voor zover bekend is het niet gelukt om de vereniging van geneeskundig adviseurs weer een actieve rol te laten spelen. Enkele jaren na de oprichting van het Bureau voor de Statistiek van minderwaardige Levens overlijdt voorzitter Jan Coert. Het is mogelijk dat zijn overlijden een rol heeft gespeeld bij het inzakken van de activiteiten van de vereniging van geneeskundig adviseurs.

Volgens oud-voorzitter Henk de Raadt treden de medisch adviseurs in 1923 toe tot de  Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen. Tot 1942 wordt de actieve rol op het terrein van de levensverzekeringsgeneeskunde hoofdzakelijk waargenomen door de genoemde Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen. Op 1 september 1939 is de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen ontbonden, zoals in de statuten van 1911 is vastgelegd. In 1942 besluiten de medisch adviseurs weer als zelfstandige vereniging verder te gaan wegens onvrede met het beleid, net als de in 1925 toegetreden actuarissen.

Internationale reprise

Vanaf 1928 wordt de roep om een internationale organisatie steeds luider. Na drie jaar overleg volgt in 1931 de formatie van een permanente internationale commissie – de Permanent International Committee for the Study of Life Assurance Medicine – in Geneve,. Nederland is een van de vijf oprichtende landen, naast Duitsland, Italië, Zweden en Zwitserland. Dr. Coert neemt namens Nederland zitting in het Bureau. Op de eerste vergadeirng op 11 september 1932 in Brussel wordt de ICLAM officieel opgericht. De kersverse organisatie besluit in 1935 het eerste internationale congres te houden. In september 1933 ontstaan er onverwachte problemen in België, het beoogde gastland, waardoor het congres bijna geen doorgang kan vinden. Al in december 1933 komt er echter redding uit Londen: men is bereid om de organisatie van het eerste congres over te nemen. Zoals gepland vindt het eerste International Congress of Life Assurance Medicine (ICLAM) plaats in juli 1935.

Tijdens het congres van 1958 in Scheveningen werd voor de eerste maal een congresembleem en -vlag gebruikt.
Congresembleem ICLAM 1958 Scheveningen
 

Sinds het congres in Londen zijn vele congressen gevolgd: Parijs 1939, Rome 1949, Stockholm 1952, Aix-les-Bains 1955, Scheveningen 1958, Lissabon 1961, Luzern 1964, Tel-Aviv 1967, Londen 1970, Mexico-City 1973, München 1976, Madrid 1979, Brussel 1982, Tokio 1986, Den Haag 1989, London 1992, Washington 1995, Boedapest 1998, Sydney 2001, Venetië 2004, Berlijn 2007 en Kaapstad 2010. Madrid zal ons in 2013 ontvangen.  In 2016 wordt het congres voor de vierde maal (na 1901, 1958 en 1989) in Nederland gehouden: het 25ste ICLAM congres , als zowel de ICLAM als de GAV 115 jaar bestaan.

Een groeiend aantal landen vaardigt geneeskundig adviseurs af om plaats te nemen in de Permanent International Committee for the Study of Life Assurance Medicine. Het Bureau bestaat thans uit twaalf tot vijftien personen. Elk land heeft maximaal drie afgevaardigden in het permanente internationale comité, inclusief de leden van het Bureau.

Nationale reprise

Waarschijnlijk beginnen de Nederlandse geneeskundig adviseurs zich in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog weer te organiseren, daartoe aangespoord door de internationale congressen en naar verluidt omdat zij zich steeds minder kunnen vinden in de opstelling van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen.

De geneeskundig adviseurs herenigen zich – vermoedelijk in 1942 – onder de naam Vereeniging van medische adviseurs van levensverzekering-maatschappijen. Zoals later zal blijken beschikt de vereniging in de jaren 1942-1946 niet over een archief. Uit niets blijkt dat de vereniging zichzelf beschouwd als een voortzetting van de vereniging uit 1910, die zelf een voortzetting is van de vereniging uit 1901. In de oorlogsjaren vertoont de vereniging weinig activiteit. In 1946 vervangt geneeskundig adviseur P.A. Voûte zijn collega J. Hankes Drielsma als secretaris-penningmeester van de vereniging. Vanaf december 1947 begint Voûte met de aanleg van een verenigingsarchief. Op zondag 7 december 1947 vergadert de vereniging in het gebouw van verzekeringsmaatschappij “De Utrecht”. Onder voorzitterschap van geneeskundig adviseur M.J. Roessingh besluit de vergadering met algemene stemmen om de verenigingsnaam te wijzigen in Nederlandsche vereeniging voor levensverzekeringgeneeskunde.

Affiche BTL Affiche Eerste Rotterdamsche

De opvolgers van Voûte houden het archief minder consequent bij. Met name de periode 1952-1964 is niet volledig terug te vinden in het archief. Van de vergaderingen van 1956 en 1962 en de extra vergaderingen in 1959 en 1961 (?) zijn zelfs geen notulen aanwezig. Ook ontbreekt elke verwijzing naar het door de vereniging georganiseerde ICLAM-congres van 1958. Toch is een aardig beeld te vormen van de activiteiten van de vereniging. Tot en met 1956 worden de jaarlijkse ledenvergaderingen gehouden op zondag, met een huishoudelijk en wetenschappelijk gedeelte voor de lunch en een wetenschappelijk gedeelte na de lunch. Aan het eind van de middag wordt de vergadering gesloten. De vergaderingen vinden plaats ten kantore van een verzekeringsmaatschappij, die de leden koffie en thee aanbiedt en in de meeste gevallen ook een lunch. Vanaf 1956 vinden de vergaderingen op een zaterdag plaats, nog steeds éénmaal per jaar. In 1969 wordt gestart met een extra werkvergadering die beperkt blijft tot een kort huishoudelijk deel, voortgaat met test-cases en eindigt met een gezamenlijke lunch. In 1977 wordt overgestapt op de donderdag als vaste vergaderdag.

Op 8 juni 1955 nodigt GAV-voorzitter M.J. Roessingh de ICLAM uit om het volgende congres in Nederland te houden, van 5 tot 7 juni 1958. Zes maanden later overlijdt de voorzitter en laat H.D.E. Milders als enig Bestuurslid achter. In januari 1956 wordt Milders voorzitter, met naast zich twee nieuwe bestuursleden. Het Bestuur van de vereniging, aangevuld met drie leden, organiseert van 11 tot en met 14 juni 1958 te Scheveningen het zesde internationale congres, het VIe Congres international médecine d’assurances sur la vie. Vreemd is het feit dat er over het congres helemaal niets is terug te vinden in het archief van de vereniging. Alle informatie over dit congres is afkomstig van de ICLAM-archieven. In 1989 wordt gerapporteerd dat het congres in 1958 het eerste congres was met een eigen vlag. Sinds 1989 worden alle congresvlaggen tijdens het congres getoond.

Met terugwerkende kracht

GAV-voorzitter H.D.E. Milders wordt eind 1965 gevraagd om Dr. M Shaw op te volgen als ICLAM-President. Vanwege zijn pensionering legt Milders begin 1966 zijn GAV-voorzitterschap neer en slaat hij het aanbod van de ICLAM af. Twee weken later beëindigt een beroerte zijn carriëre definitief.

Tijdens de vergadering van 7 mei 1960 bij de Nationale Levensverzekering Bank te Rotterdam deelt de voorzitter de leden mede dat men de statuten van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen uit 1910 heeft gevonden en dat deze vereniging al jaren lang niet meer bestaat, daar het tijdperk waarvoor zij was aangegaan in 1940 is verstreken. Besloten wordt om koninklijke goedkeuring te vragen voor voortzetting van de Nederlandsche vereeniging van geneeskundige adviseurs van levensverzekeringmaatschappijen als Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde. Hiermee schaft de Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde zich in één keer een eerbiedwaardig verleden aan. Het voorstel om alsnog het vijftig jarig bestaan te vieren gaat de aanwezige leden te ver.

Op 1 juli 1960 wordt de vereniging statutair voortgezet als Nederlandse vereniging voor levensverzekeringgeneeskunde, gevestigd te Rotterdam, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 mei 1961 nr. 50, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van donderdag 13 juli 1961 nr. 134.

Tijdens de vergadering van 13 mei 1961 wordt besloten om te bekijken of het vijftig jarig bestaan van de vereniging alsnog gevierd kan worden middels een vergadering in het najaar van 1961 te Amsterdam. Aangezien de notulen van deze extra vergadering en van de vergadering in 1962 in het archief ontbreken bestaat geen zekerheid of het vijftig jarig bestaan inderdaad gevierd is.

Varia

Vanaf eind jaren vijftig wordt gediscussieerd over toelating van geneeskundig adviseurs van varia verzekeringsmaatschappijen tot de Nederlandse vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde. In 1960 ontvangen de leden ontwerpen voor de statuten en het huishoudelijk reglement, waarin een dubbelvereniging wordt voorgesteld van geneeskundig adviseurs van levensverzekeringen en geneeskundig adviseurs van variaverzekeringen. Na een heftige discussie wordt het voorstel in stemming gebracht en daarin door driekwart van de aanwezigen verworpen. Het bestuur krijgt opdracht van de ledenvergadering om de statuten en het reglement op dit punt aan te passen.

Vanaf dat moment verenigen de buitengesloten geneeskundig adviseurs van variaverzekeringen zich in een “varia-club”, die zich naar buiten presenteert als zelfstandige vereniging. Op 20 november 1971 wordt de oprichting van de varia-vereniging statutair vastgelegd: de Nederlandse vereniging van geneeskundig adviseurs van varia verzekeringsmaatschappijen, gevestigd te Utrecht, gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant van 20 juli 1972 nr 108.

Fusie

Na wederom heftige discussies worden op 17 januari 1978 alle leden van de Varia-vereniging alsnog lid van de Nederlandse Vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde. Tot de daartoe benodigde statutenwijziging is besloten op de vergaderingen van deze vereniging op 7 december 1978 en 17 mei 1979. Pas op 17 januari 1980 wordt de notaris bezocht, hetgeen leidt tot de wijziging van de statuten en wijziging van de naam van de Nederlandse Vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde op 18 januari 1980 in Nederlandse vereniging van geneeskundig adviseurs bij verzekering maatschappijen, gevestigd te ‘s-Gravenhage. In de statuten worden twee secties in de vereniging onderscheiden: leven en schade. Tijdens de fusievergadering van 7 december 1978 te Rotterdam wordt op voorstel van D.D. Idzerda de afkorting beperkt tot G.A.V. Duidelijk mag zijn dat de letter “V” in deze afkorting staat voor “Verzekeringsmaatschappijen”. De door de heer W.F. Etty aan de Varia-vereniging geschonken voorzittershamer krijgt van de directie van de Hollandse Lloyd (gastheer tijdens de laatste Varia-verenigingsvergadering) een zilveren plaatje met de tekst: There is some old belief; That on some distant shore; Far from disparity and grief; Old friends shall meet once more. De hamer wordt aangeboden aan de nieuwe gezamenlijke vereniging en ligt thans in de kast van de voorzitter. Het monogram van de GAV, dat thans nog onze website siert, is ontworpen door een levensverzekeraar en gepresenteerd aan de leden op de ALV van 21 november 1980.

Eerste logo GAV

Op 24 november 1988 wordt in de algemene ledenvergadering besloten tot wijziging van de statuten, hetgeen notarieel wordt vastgelegd op 21 april 1989. De belangrijkste wijzigingen betreffen het opheffen van de twee secties ‘leven’ en ‘schade’ en het opheffen van het buitengewoon lidmaatschap.

De moderne tijd

De meeste geneeskundig adviseurs zijn mannen. Helaas is niet bekend wanneer de eerste vrouwelijke geneeskundig adviseur haar opwachting heeft gemaakt bij de vereniging. Het zal niet lang geleden zijn geweest. Pas in 1984 wordt voor het eerst een vrouw benoemd tot lid van het Bestuur van de vereniging. B.G. Jonker wordt dan als penningmeester en daarmee als lid van het Dagelijks Bestuur geïnstalleerd. Opvallend in de notulen en jaarverslagen is dat zonder enige uitzondering alle mannelijke leden alleen met hun achternaam worden genoemd, terwijl zij met voor- en achternaam, of zelfs alleen met voornaam wordt genoemd. Sinds het aftreden van B.G. Jonker is het penningmeesterschap meer jaren in vrouwelijke dan in mannelijke handen. Het is de enige functie binnen de vereniging waarin de vrouwen “domineren”. Naast de vijf vrouwelijke penningmeesters heeft het bestuur tot 2010 wel vrouwelijke leden gehad, maar geen van allen waren lid van het Dagelijks Bestuur. In 2010 wordt A.M. Blaauw-Hoeksma voorzitter van de GAV. De eerste vrouwelijke voorzitter.

1989 is een belangrijk jaar geweest voor de vereniging. Voor de derde maal in de geschiedenis, na Amsterdam 1901 en Scheveningen 1958, vindt er een internationaal congres over levensverzekeringsgeneeskunde plaats in Nederland. Het zestiende International Congress of Life Assurance Medicine wordt van zondag 21 tot en met donderdag 25 mei 1989 gehouden in het Nederlands Congrescentrum te Den Haag. Veel Nederlandse geneeskundig adviseurs melden zich wegens het congres aan als lid van de vereniging, met als gevolg een ongekende groei. van de vereniging.  Het is het eerste congres waarin  alle vlaggen van voorgaande congressen worden getoond. Speciaal voor deze vlaggenparade worden voor de congressen vóór 1958 vlaggen ontworpen en gemaakt door de echtgenotes van de leden van het ICLAM Bureau.

Logo 1989 Den Haag

Het Haagse congres is een van de laatste grote internationale congressen. Sinds het congres van Londen 1992 daalt het aantal gedelegeerden gestaag. Ook het aantal Nederlandse deelnemers aan de internationale congressen daalt. In Londen 1992 worden nog 40 Nederlandse deelnemers geteld, in Washington 1995 nog maar 18, in 1998 in Boedapest 11 en het congres in Sydney in 2001 trekt nog 6 Nederlandse geneeskundig adviseurs. Ook het congres in Venetië in 2004 wordt zeer matig bezocht. Het congres in Berlijn in 2007 is beter bezocht. Het congres in Kaapstad in 2010 heeft ondanks de economische crisis en de afgelegen locatie een redelijke bezetting. Voor het congres in Madrid in 2013 wordt weer een nieuw hoogtepunt in deelnemers verwacht.

Het congres in 2016 zal plaatsvinden in Nederland. De GAV krijgt voor de vierde maal (na 1901, 1958 en 1989) de kans om zich internationaal op de kaart te zetten. Het zal een bijzonder congres worden: het 25ste ICLAM Congres, in het jaar waarin zowel de GAV als de ICLAM 115 jaar bestaan. Ook de drie vorige congressen in Nederland waren bijzonder: het congres in Amsterdam in 1901 vanwege de oprichting van de ICLAM en de GAV.; het congres in Scheveningen in 1958 als eerste congres met een congresvlag; het congres in Den Haag in 1989 vanwege de eerste vlaggenparade.

De 21ste eeuw

2001 is eveneens een belangrijk jaar voor de GAV: de statuten worden gewijzigd waardoor de Vereniging opengesteld wordt voor geneeskundig adviseurs die niet direct of indirect verbonden zijn aan een verzekeringsmaatschappij. Het werkterrein van de particuliere verzekeringsmarkt wordt de bindende factor van de Vereniging. De vereniging kent opnieuw een aantal onderdelen, de aandachtscommissies leven, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en personenschade. De naam van de Vereniging wordt aangepast : Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken. Het is de vijfde naam sinds de heroprichting na de Tweede Wereldoorlog en de zevende verenigingsnaam sinds de eerste oprichting van een genootschap van geneeskundig adviseurs in Nederland. Sinds de eerste oprichting zijn meer dan honderd jaar verstreken. In deze honderd jaar is de vereniging bijna twintig maal zo groot geworden, is het werkterrein verbreed van levensverzekeringen tot alle particuliere verzekeringen waar een geneeskundig adviseur een rol kan spelen, zijn een eigen opleiding en een wetenschappelijk tijdschrift in het leven geroepen en zijn de wetenschappelijke bijeenkomsten van de vereniging openbaar geworden. Kortom: de vereniging bloeit en ziet de komende eeuw met vertrouwen tegemoet.

Robert Kneepkens

De naam van de vereniging in de loop der jaren

 • Reglement 1901: de naam is vastgesteld op Comité Hollandais de l’Association Internationale des Médecin-Experts de Compagnies d’Assurances;
 • Statuten 1910: de naam is vastgesteld op Nederlandsche Vereeniging van Geneeskundige Adviseurs van Levensverzekeringmaatschappijen en geldt tot 1940;
 • Notulen NVBL 1923: gesproken wordt over de Vereeniging van Medisch Adviseurs;
 • De vereniging maakt van 1923 tot 1942 deel uit van de Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen;
 • Notulen 1947: de naam zou tot op dat moment – en waarschijnlijk vanaf 1942 – luiden Vereeniging van Medische Adviseurs van Levensverzekering-maatschappijen, voorgesteld wordt om de naam te wijzigen in Nederlandsche Vereeniging voor Levensverzekeringgeneeskunde;
 • Statuten 1960: de naam van de vereniging wordt statutair vastgesteld op Nederlandse Vereniging voor Levensverzekeringgeneeskunde, de vereniging is een voortzetting van de Nederlandsche Vereeniging van Geneeskundige Adviseurs van Levensverzekeringmaatschappijen uit 1910;
 • Statuten 1980: na fusie met de varia-vereniging wordt de naam gewijzigd in Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs bij Verzekering Maatschappijen, de afkorting GAV wordt geïntroduceerd;
 • Statuten 2001: Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken.

Bijlagen

Geraadpleegde bronnen

 • Premier congrès international des médecins de compagnies d’assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Bruxelles 1899.1
 • Deuxième congrès international des médecins de compagnies d’assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Bruxelles 1901.1
 • Troisième congrès international des médecins de compagnies d’assurances: Rapports, procès-verbaux des séances. Paris 1903.1
 • Berichte und Verhandlungen des vierten internationalen Kongresses für Versicherungs-Medizin. Berlin 1906.1
 • Bulletin de l’association internationale des médecins-experts de compagnies d’assurances 1902-1904.1
 • Jaarboekje voor 1900. Vereeniging voor Levensverzekering.1
 • Jaarboekje voor 1902. Vereeniging voor Levensverzekering.1
 • Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, uitgave 6 februari 1909.2
 • Life assurance medicine: proceedings of the 10th international conference of life assurance medicine. London 1970.2
 • Annals of life insurance medicine: congress Brussels 1982.2
 • Annals of life insurance medicine: congress Tokyo 1986.2
 • Klasien Horstman. Verzekerd Leven. Babylon-De Geus: 1996.2
 • Klasien Horstman. Public bodies private lives. Erasmus publishing: 2001.2
 • GAV-verenigingsarchief 1947-2002.3
 • ICLAM archief secretariaat 1958-2009.4
 • A.E. Schröder, persoonlijk archief GAV 1982-2010.5
 • Henk K. de Raadt. In: Medical Selection of Life Risks. Brackenridge RDC, Elder WJ (eds.). MacMillan Publishers Ltd.: 1992.2
 • ICLAM Website.
 • 1 = Met dank aan de AMEV-bibliotheek te Utrecht.
 • 2 = Collectie R.K.
 • 3 = In bewaring bij Achmea Leven te Tilburg.
 • 4 = Met dank aan de ICLAM.
 • 5 = Met dank aan Annemieke Schröder-Schmitz.

Algemene Ledenvergaderingen, Jaarvergaderingen en Testcasevergaderingen

162-161 : 24-05-2011, 18-01-2011
160-159 : 14-09-2010, 09-03-2010
158-156 : 24-11-2009, 28-05-2009, 12-02-2009
155-153 : 18-09-2008, 15-05-2008, 14-02-2008
152-149 : 08-11-2007, 13-09-2007, 08-06-2007, 01-03-2007
148-146 : 16-11-2006, 18-05-2006, 16-02-2006
145-143 : 24-11-2005, 09-06-2005, 03-03-2005
142-140 : 28-10-2004, 27-05-2004, 12-02-2004
139-138 : 27-11-2003, 24-04-2003
137-136 : 28-11-2002, 25-04-2002
135-133 : 29-11-2001, 19-04-2001, 25-01-2001
132-130 : 30-11-2000, 28-09-2000, 27-04-2000, 27-01-2000
129-126 : 25-11-1999, 21-10-1999, 29-04-1999, 28-01-1999
125-122 : 26-11-1998, 24-09-1998, 23-04-1998, 29-01-1998
121-118 : 27-11-1997, 25-09-1997, 24-04-1997, 30-01-1997
117-114 : 28-11-1996, 19-09-1996, 18-04-1996, 25-01-1996
113-110 : 23-11-1995, 07-09-1995, 27-04-1995, 26-01-1995
109-106 : 17-11-1994, 22-09-1994, 21-04-1994, 27-01-1994
105-102 : 25-11-1993, 23-11-1993, 29-04-1993, 28-01-1993
101-97 : 19-11-1992, 24-09-1992, 04-06-1992, 23-04-1992, 23-01-1992
96-93 : 28-11-1991, 26-09-1991, 21-03-1991, 31-01-1991
92-89 : 29-11-1990, 11-10-1990, 26-04-1990, 25-01-1990
88-86 : 30-11-1989, 05-10-1989, 23-02-1989
85-82 : 24-11-1988, 29-09-1988, 28-04-1988, 28-01-1988
81-78 : 26-11-1987, 24-09-1987, 07-05-1987, 29-01-1987
77-74 : 28-11-1986, 18-09-1986, 24-04-1986, 30-01-1986
73-69 : 28-11-1985, 27-09-1985, 23-05-1985, 18-04-1985, 17-01-1985
68-65 : 22-11-1984, 13-09-1984, 28-05-1984, 29-03-1984
64-62 : 24-11-1983, 13-10-1983, 06-05-1983
61-57 : 25-11-1982, 16-09-1982, 15-05-1982, 11-03-1982, 28-01-1982
56-53 : 19-11-1981, 03-09-1981, 29-04-1981, 14-03-1981
52-48 : 21-11-1980, 11-09-1980, 04-06-1980, 24-04-1980
48-45 : 22-11-1979, 30-08-1979, 07-06-1979, 17-05-1979
44-42 : 07-12-1978, 05-10-1978, 25-05-1978, Varia 12-11 : 23-11-1978, 04-03-1978
41-40 : 10-12-1977, 16-06-1977, Varia 10-9 : 27-10-1977, 05-03-1977
39 : 11-12-1976, Varia 8 : 28-10-1976
38 : 08-05-1976
37-36 : 29-11-1975, 19-04-1975, Varia 7-6 : 09-10-1975, 22-03-1975
35-33 : 15-11-1974, 10-05-1974, 16-03-1974
32-29 : 12-05-1973, Varia 5-3 : 08-12-1973, 08-11-1973, 07-04-1973
28-27 : 18-11-1972, 06-05-1972, Varia 2-1 : 11-11-1972, 08-06-1972
26-25 : 1-12-1971, 15-06-1971
24 : 25-04-1970
22-23 : 08-11-1969, 17-05-1969
21 : 23-11-1968
20-19 : 09-12-1967, 25-02-1967
18 : 05-02-1966
17 : 27-02-1965
16 : 14-12-1963
15 : ??.??.1962
14 : 13-05-1961
13 : 07-05-1960
12 : 09-05-1959
11 : 19-04-1958
10 : 04-05-1957
9 : 25-03-1956
8 : 03-04-1955
7 : 14-03-1954
6 : 25-01-1953
5 : 27-01-1952
4 : 14-01-1951
3 : 08-01-1950
2 : 28-11-1948
1 : 07-12-1947

Statuten

Statuten AIMECA 1901

Statuten GAV 1910

Statuten GAV 1960