De GAV

Dr. Evert Bosch-prijs

Dr. Evert Bosch-prijs

De Dr. Evert Bosch Prijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (GAV). De prijs kan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan het GAV-lid dat zich op bijzondere wijze onderscheiden heeft op het gebied van de particuliere verzekeringsgeneeskunde door middel van aangetoond wetenschappelijk presteren en/of het bevorderen daarvan.

 

 

De Dr. Evert Bosch-prijs is genoemd naar Evert Bosch, mede-oprichter van de Stichting tot bevordering Verzekeringsgeneeskundig Onderzoek (SBVO), aan wie de prijs op 12 november 2002 werd uitgereikt. De prijs wordt twee à drie keer per decennium uitgereikt door het GAV-bestuur. De prijs bestaat uit een oorkonde en een zilveren schaal met inscriptie. Ieder GAV-lid of groep GAV-leden is gerechtigd een voordracht te doen aan het Bestuur, die potentiële kandidaten zal voorleggen aan de SBVO.

De Dr. Evert Bosch-prijs is uitgereikt aan:
 
12-02-2002 : E. (Evert) Bosch
15-08-2008 : A.E. (Fons) Schröder
24-05-2011 : J. (Jan) Buitenhuis
21-01-2016: E.C. (Liesbeth) Wijnvoord

Criteria

Op verzoek van de GAV heeft de SBVO de criteria ontwikkeld en op schrift gesteld. Als criteria voor het in aanmerking komen van deze prijs voor wetenschappelijk presteren en bevorderen van de geneeskunde in particuliere verzekeringszaken worden beschouwd:

Wetenschappelijke Publicaties
> Dissertatie met name op het gebied van de particuliere verzekeringsgeneeskunde;
> Publicatie in wetenschappelijke tijdschriften, zoals GAVscoop, Medisch Contact, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Journal of Insurance Medicine, Versicherungsmedizin, of Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde;
> Presentaties zoals op ICLAM, GAV-dagen;
> Wetenschappelijk onderzoek bijvoorkeur uitmondend in publicaties of dissertatie;
> Review-artikelen
> Scriptie in kader van opleiding tot RGA of sociaalgeneeskundige opleiding.
Facilitering Wetenschap
> Overdracht van kennis zoals bij onderwijs, werkgroepen, aandachtscommissies, symposia;
> Voorbeeldfunctie in de zin van stimulering van wetenschapsbeoefening;
> Initiëren van activiteiten / voortrekkersrol op het vakgebied van de RGA;
> Begeleiding bij wetenschappelijk onderzoek, leidend tot publicatie of dissertatie;
> Wetenschappelijke activiteiten zoals bij ICLAM, SBVO, Verbond van Verzekeraars, vaktijdschrift.