De GAV

Vacatures

Vacatures

Op deze pagina vindt u voor GAV-leden relevante vacatures. Aanmelden van vacatures kan via het secretariaat.
Vacatures op deze pagina
— advertentie —

09-06-2022

De RGS is op zoek naar een of twee nieuwe visitatoren verzekeringsgeneeskunde

OPROEP

De RGS is op zoek naar een of twee nieuwe visitatoren verzekeringsgeneeskunde, bij voorkeur uit de private hoek, die namens de RGS een aantal keren per jaar een instellingsvisitatie of een evaluatiebezoek willen afleggen ten behoeve van de erkenning van die instelling. Visitatoren ontvangen een vergoeding voor de werkzaamheden. Zie bijgaand functieprofiel.

Vragen?

Neem dan contact op met Edwin Spoelstra, secretaris RGS, bedrijfsarts. Ook aspirant-visitatoren zijn welkom hem benaderen op 088 – 440 43 48 (aanwezig: woensdag/donderdag/vrijdag) of via e.spoelstra@fed.knmg.nl

FUNCTIEOMSCHRIJVING VISITATOR RGS cluster 3

Procedure

Visitatoren:

– worden voorgedragen door de betreffende wetenschappelijke vereniging bij de betreffende secretaris

– de secretaris heeft een oriënterend gesprek met de aspirant visitator waarin wederzijdse verwachtingen worden afgestemd

– worden door de secretaris vervolgens voorgedragen voor benoeming

–  worden benoemd door het Dagelijks Bestuur van de RGS

– worden door het bureau RGS in afschrift aan de betreffende wetenschappelijke vereniging in kennis gesteld van hun benoeming

Functie eisen

– heeft de door de registratiecommissie voor visitatoren vastgestelde visitatietraining met goed gevolg gevolgd teneinde de kennis en vaardigheden omschreven in het competentieprofiel visitator te verkrijgen;

– onderschrijft de missie, visie en waarden van de registratiecommissie;

– heeft affiniteit met het geneeskundig specialisme/profiel en het werkveld;

– heeft affiniteit met het kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en de betreffende wetenschappelijke vereniging;

– heeft minimaal 5 jaar professionele werkervaring (geldt niet voor aios-lid visitatiecommissie).

– levert hoogstaande werkzaamheid op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze en handelt zonder last of ruggenspraak;

– ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan (o.a.) op het gebied van visiteren;

– is geregistreerd in het betreffende specialisten/profiel-register

Taken

– bereidt zich optimaal voor op de visitatie; neemt kennis van alle relevante documenten;

– deelt met de andere leden van de visitatiecommissie de analyse van de geleverde informatie;

– bepaalt met de andere leden van de visitatiecommissie of aanvullende informatie wenselijk is;

– reserveert voldoende tijd voor de voorbereiding en uitvoering van de visitatie;

– handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

– neemt regelmatig deel aan visitaties (minimaal 2 maal per jaar);

Vaardigheden visitator

– is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;

– is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

– bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen op;

– is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren

De visitator bezit de navolgende competenties:

I.: ten aanzien van taakinhoudelijk handelen (inzake visiteren):

De visitator:

– is in staat snel en op objectieve wijze de vereiste relevante feitelijke informatie te vergaren  en deze goed toe te passen;

– is in staat met een overstijgende blik naar feiten en processen te kunnen kijken zonder details uit het oog te verliezen en kan daartoe hoofd- en bijzaken scheiden;

– is in staat de betrouwbaarheid en relevantie van de verkregen en gedane bevindingen te beschouwen en te verifiëren;

– is in staat op basis van een goede analyse tot een verantwoord oordeel te komen, waarbij de conclusie is gebaseerd op waarnemingen / feiten tijdens de visitatie;

– kan relevantie/kwaliteit van het coachingsproces van AIOS’ door leden van de opleidersgroep adequaat inschatten en waarderen;

– is in staat een gestructureerd, inzichtelijk, evenwichtig, consistent, samenhangend, concreet, relevant en helder visitatierapport op te stellen, waarin de adviezen

logischerwijze onderbouwd worden en gebaseerd zijn op de bevindingen tijdens de visitatie;

II.: ten aanzien van communicatie:

De visitator:

– bouwt effectieve relaties met de gevisiteerde(n) op;

– is in staat om op verschillende niveaus met verschillende functies/disciplines binnen de instelling doeltreffend en doelmatig te communiceren en zich hieraan aan te passen;

– beheerst de daarvoor de noodzakelijke gesprekstechnieken;

– luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante informatie, en is daarin sensitief voor non-verbale communicatie;

– is zich bewust van de invloed van zijn/haar handelen en houdt hiermee in zijn/haar wijzer van communiceren rekening;

– bezit goed uitdrukkingsvaardigheid, zowel schriftelijk als mondeling;

III.: ten aanzien van samenwerking:

De visitator

– presenteert zich als lid van de visitatiecommissie;

– is in staat om in teamverband te werken;

– overlegt doelmatig met collegae visitatoren en andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

– draagt bij aan een doelmatige en effectieve samenwerking binnen de visitatiecommissie en met andere direct en indirect bij de visitatie betrokkenen;

IV.: ten aanzien van kennis en wetenschap:

De visitator:

– bezit adequate kennis van de toepasselijke regelgeving, o.a. Kaderbesluit, specifiek besluit en Landelijk Opleidingsplan op het terrein van het betreffende medisch

specialisme / profiel;

– bezit adequate kennis en vaardigheid inzake de toepasselijke principes, procedures en technieken van (opleidings)visitatie, ook op het terrein van het betreffende medisch specialisme / profiel;

– bevordert de verbreding van en ontwikkelt de vakkennis en deskundigheid op het gebied van visiteren;

– volgt de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsverbetering en visitatie;

– ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan op het gebied van visiteren;

V.: ten aanzien van maatschappelijk handelen:

De visitator:

– heeft een brede kijk op de positie van het medisch specialisme / profiel in de instelling en de gezondheidszorg;

– bevordert de kwaliteit van de opleiding binnen de opleidingsinrichting en de maatschappij als geheel;

– handelt volgens de relevante (wettelijke) bepalingen;

VI.: ten aanzien van organisatie:

De visitator:

– organiseert zijn activiteiten in het kader van visitatie in balans met zijn professionele en persoonlijke activiteiten;

– werkt effectief en doelmatig binnen een (plenaire) visitatiecommissie;

– besteedt de beschikbare middelen voor de visitatie verantwoord;

– gebruikt informatietechnologie voor een optimale visitatie, en voor bij- en nascholing;

VII.: ten aanzien van professionaliteit:

De visitator:

– werkt op integere, oprechte, eerlijke, open en betrokken wijze;

– handelt zonder last of ruggenspraak;

– vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag;

– kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen;

– staat open voor feedback en stelt zich lerend op;

– voert zijn werkzaamheden uit naar de ter zake gebruikelijke ethische normen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.