Huishoudelijk reglement Registratie

 1. RGA-kwalificatieregister
  De Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs in particuliere Verzekeringszaken (hierna te noemen GAV) houdt een kwalificatieregister van artsen, werkzaam als geneeskundig adviseur in een der sectoren van particuliere verzekeringszaken. De in dit register opgenomen artsen zijn gerechtigd de titel RGA® te gebruiken; deze titel is merkenrechterlijk beschermd.

 2. Doel van de registratie
  De kwalificatie van geneeskundig adviseurs werkzaam in een der sectoren van de particuliere verzekeringszaken heeft tot doel te waarborgen dat de RGA® voldoende theoretisch onderlegd en praktisch ervaren is om op adequate wijze het vak van geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken te kunnen uitoefenen.

 3. De benoeming van de leden van de registratiecommissie
  De leden van de registratiecommissie worden op voordracht van het GAV-bestuur door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal twee aaneensluitende termijnen.
  De leden van de registratiecommissie dienen elk meer dan vijf jaar ervaring te hebben als geneeskundig adviseur en geregistreerd te zijn als RGA.
  Bij de samenstelling van de registratiecommissie wordt gestreefd naar een evenredige verdeling tussen geneeskundig adviseurs uit de diverse sectoren van het werkveld van de geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken.
  De leden van de registratiecommissie hebben, eenmaal benoemd door de Algemene Ledenvergadering, zitting als deskundigen, zonder last of ruggespraak. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd op voorstel van het GAV-bestuur de registratiecommissie te ontbinden, dan wel leden van de registratiecommissie te ontheffen van hun functie.

 4. Voorwaarden voor inschrijving in het RGA-kwalificatieregister
  De inschrijving in het RGA-kwalificatieregister is niet afhankelijk van het lidmaatschap van de GAV. Mededelingen over de RGA-registratie zullen worden vermeld op de GAV-website: www.gav.nl

  Aanvrager dient:

  1. in het bezit te zijn van een geldige BIG-registratie als arts;
  2. tenminste 16 uur per week werkzaam te zijn als geneeskundig adviseur in de sector particuliere verzekeringszaken;
  3. een opleiding te hebben voltooid en een registratie hebben verkregen als huisarts, verpleeghuisarts, medisch specialist of sociaal geneeskundige;
  4. het aanvullende opleidingstraject, zoals door de GAV is vastgesteld, met goed resultaat hebben gevolgd;
  5. tenminste twee jaar praktische ervaring als geneeskundig adviseur in particuliere verzekeringszaken te hebben opgedaan;
  6. De eerste inschrijving in het RGA-kwalificatieregister geldt voor een periode van 5 jaar
  7. Herregistratie in het RGA-kwalificatieregister kan plaatsvinden wanneer voldaan wordt aan de eisen van herregistratie. Hiertoe dient een aanvraag te worden ingediend bij de registratiecommissie. Door invullen van de door de registratiecommissie verzorgde formulieren dient door de aanvrager gegevens te worden overlegd betreffende gevolgd cursorisch onderwijs, deelname aan InterCollegiale Toetsing en overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Voor nadere toelichting betreffende de eisen voor herregistratie wordt verwezen naar de GAV-website.
  8. Wanneer de aanvrager naar het oordeel van de registratiecommissie voldoet aan de gestelde eisen volgt een herregistratie voor 5 jaar. Wanneer de aanvrager niet volledig of niet voldoet aan de eisen voor herregistratie kan de registratiecommissie besluiten tot een herregistratie voor een periode korter dan 5 jaar of tot doorhalen van de registratie.
  9. De aanvrager dient bij aanmelding voor (her)registratie gebruik te maken van de hiervoor bestemde formulieren van de registratiecommissie. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat van de registratiecommissie of te downloaden van de GAV-website.
  10. De registratiecommissie stelt vast of de door aanvrager aangeleverde gegevens voldoende zijn om tot een oordeel te komen over (her)registratie. Indien de aangeleverde gegevens onvoldoende zijn voor een oordeel kan de commissie aanvrager om aanvullende gegevens vragen.
  11. De registratiecommissie kan de aanvrager verzoeken zich aan visitatie te onderwerpen.
  12. De registratiecommissie beslist binnen een termijn van 6 maanden na indienen van de (aanvullende) gegevens over de (her)registratie als RGA. Nadat de commissie bij meerderheidsbesluit heeft vastgesteld dat aanvrager heeft voldaan aan de (her)registratie-eisen volgt (verlenging van de) inschrijving in het RGA-kwalificatieregister. De aanvrager ontvangt van de registratiecommissie een bewijs van (her)inschrijving in het register
 5. Bezwaar en Beroep

  1. Tegen beslissingen van de registratiecommissie kan bij de commissie bezwaar worden gemaakt. Bezwaarschriften dienen te worden ingediend bij het secretariaat van de registratiecommissie binnen vier weken na de datum van de beslissing. De registratiecommissie doet uitspraak binnen drie maanden na ontvangst van het bezwaarschrift.
  2. Voor degene die het niet eens is met de uitspraak op het bezwaarschrift is beroep bij de RGA-Beroepscommissie mogelijk. Beroepsschriften kunnen worden ingediend bij de secretaris van de GAV binnen vier weken na de uitspraak op het bezwaarschrift. De RGA-beroepscommissie doet uitspraak binnen vier maanden na ontvangst van het beroepsschrift.
  3. In de RGA-beroepscommissie hebben zitting: 
   1. de voorzitter van de GAV
   2. lid aan te wijzen door de registratiecommissie
   3. lid aan te wijzen door de appellant.

 

Desk02 theme