GAV Bestuursberichten

Verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen

Beste collega's,

De KNMG heeft vandaag 30 september 2020 een nieuwsbericht over de verruiming van de coulanceregeling herregistratie-eisen i.v.m. de corona-crisis gepubliceerd.

In het kort komt het er op neer dat de KNMG tegemoetkomt aan de belasting van medisch specialisten, profielartsen en aiossen tijdens Covid-19. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleidingen van maart 2020 verder verruimd.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

De periode waarin de RGS dispensatie kan verlenen voor de herregistratie-eisen voor het evalueren van het individueel functioneren en het functioneren van het team is verruimd tot 1 juli 2021. De nieuwe herregistratietermijn wijzigt niet. Deze gaat zoals gebruikelijk in aansluitend op de oorspronkelijke expiratiedatum.

Daarnaast kunnen aiossen in een medisch specialisme hun opleiding met maximaal 6 maanden verlengen als dat als gevolg van Covid-19 nodig is.

Voor meer informatie volg bijgaande link:

Volg hiervoor bijgaande link

https://www.knmg.nl/actualiteit-opinie/nieuws/nieuwsbericht/regelgeving-...

Bestuur GAV.

GAV, NOVAG, NVVG en VAV passen advies spreekuurcontacten aan

Geachte collega's,

Naar aanleiding van de versoepelde maatregelen rondom COVID-19 hebben de beroepsverenigingen van de verzekeringsartsen besloten om, conform de advisering met betrekking tot de zogenaamde contactberoepen, hun advies met betrekking tot spreekuurcontacten met cliënten aan te passen.

Dit advies geldt voor alle (verzekerings)artsen (in opleiding) in Nederland, tevens voor degenen die in taakdelegatie of onder supervisie van verzekeringsartsen werkzaam zijn. Daarnaast is dit advies van toepassing op (verzekerings)artsen die keuringen verrichten in het kader van onder andere medische expertises, controles en/of andere beoordelingen binnen de diverse vakgebieden.

Dit betekent dat spreekuurcontacten vanaf 11 mei 2020 weer mogelijk zijn onder de voorwaarde dat gewerkt wordt conform de leidraad “Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege Sars-VoV-2” van de Federatie Medisch Specialisten.

Hierbij de link naar de betreffende pagina van de webisite van de Federatie Medisch Specialisten:

https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoo...

Namens de besturen,

Monique Tolsma,
voorzitter GAV

Wim van Pelt,
voorzitter NOVAG

Rob Kok,
voorzitter NVVG

Lode Wigersma,
voorzitter VAV

GEANNULEERD: ALV van 14 mei 2020

Beste leden,

Het COVID-19 heeft de wereld flink in z’n greep. De maatregelen om de pandemie te beheersen hebben verstrekkende gevolgen. U wordt er op dit moment voortdurend mee geconfronteerd.

Een van die gevolgen is dat wij genoodzaakt zijn de Algemene Ledenvergadering van 14 mei 2020 te annuleren. En de situatie is nog zo onzeker dat verplaatsing naar een later tijdstip vooralsnog geen reële optie is. Ook de diverse andere overlegstructuren, intern en extern, zijn afgezegd.

Over relevante zaken en ontwikkelingen zullen wij met u via de Nieuwsbrief en de website communiceren. Via de diverse bekende kanalen blijven wij natuurlijk onverminderd bereikbaar.

Het belangrijkste is: wij hopen dat u in de komende periode zo gezond en ongeschonden mogelijk door deze crisis heen mag komen!

Bestuur GAV
25 maart 2020

Desk02 theme