De GAV

Beroepscode september 2013

Beroepscode september 2013

Inhoud

Hieronder vindt u de beroepscode versie september 2013. Deze, inclusief de bijbehorende toelichting, is in de Algemene Ledenvergadering van 23 januari 2014 aangenomen. De passages die zijn gewijzigd ten opzichte van de vorige versie zijn met rood aangegeven.

Beroepscode voor Medisch Adviseurs werkzaam in Particuliere Verzekeringszaken en/of Personenschadezaken

September 2013 

Preambule

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben het noodzakelijk gemaakt dat een breed gedragen beroepscode voor medisch adviseurs wordt opgesteld.
De verhoudingen tussen de maatschappij in het algemeen en medici zijn in de afgelopen jaren ingrijpend gewijzigd. Van medisch adviseurs wordt verwacht dat ze zich in hun werk toetsbaar opstellen en verantwoording kunnen afleggen over hun adviezen. De mogelijkheden bij hun handelen zijn ingeperkt. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben tot striktere wet- en regelgeving geleid. Deze beroepscode zoekt daarbij aansluiting.
Een tweede aanleiding voor het tot stand komen van deze code is dat het wenselijk is de positie en werkwijze van medisch adviseurs werkzaam in personenschadezaken beter te omschrijven. De omstandigheden waarin medisch adviseurs die adviseren in personenschadezaken werken, verschillen van die van de medisch adviseurs die adviseren in het kader van het beoordelen van levensverzekeringen en het afsluiten en/of de claimbeoordeling van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Aan die andere omstandigheden is een groot deel van de artikelen aangepast.
De medisch adviseur dient zijn professionele autonomie te behouden, maar verricht zijn advisering ten behoeve van zijn opdrachtgever, de verzekeraar of de belangenbehartiger van betrokkene. Deze dualiteit vraagt voortdurende alertheid bij het werk. Hij moet de privacy van betrokkene bewaken. Dit belang moet hij afwegen tegen het belang van de opdrachtgever, die hij moet voorzien van de feiten die noodzakelijk zijn om tot een goede beslissing over een verzekeringsaanvraag, uitvoering van een overeenkomst of afhandeling van een schadeclaim te kunnen komen. Deze code geeft regels die de medisch adviseur helpen de professionele autonomie te handhaven en toch het werk voor de opdrachtgever adequaat uit te voeren.
De beroepscode beoogt ook meer duidelijkheid te brengen in de regels waaraan de medisch adviseurs werkzaam in personenschadezaken zich dienen te houden. Dit geldt zowel de relatie naar de opdrachtgevers toe als de onderlinge relatie tussen de medisch adviseur van de verzekeraar en die van de belangenbehartiger. De onderlinge communicatie zal erdoor bevorderd worden.
Recente jurisprudentie van de tuchtcolleges en de visie van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) op het omgaan met gegevens betreffende de gezondheid maken het mede noodzakelijk striktere regels op te stellen voor het werken van de medisch adviseur. Dat vindt zijn weerslag in deze beroepscode, die is opgesteld door de vereniging van medisch adviseurs in particuliere Verzekeringszaken en de artsen van de Werkgroep Artsen Advocaten. De code is voorgelegd aan de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het Verbond van Verzekeraars die zich in de code kunnen vinden.
Bij het opstellen is uitgegaan van de verderop opgesomde wetten, de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van de KNMG (januari 2010) en het rapport “De Medische Paragraaf behorende bij de Gedragscode Behandeling Letselschade” van de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging aan de Vrije Universiteit, in opdracht van de Letselschaderaad (mei 2012).
Van de medisch adviseur wordt verwacht dat hij zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming van deze beroepscode.

Wettelijk kader en Gedragsregels

In dit verband kunnen onder meer worden genoemd:

• De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), waarin onder meer een omschrijving gegeven wordt van wat onder geneeskundig handelen dient te worden verstaan: “alle verrichtingen – het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen – , rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel verloskundige bijstand te verlenen”.

• De Medische Tuchtwet, thans opgenomen onder de Wet BIG hoofdstuk VII, art. 47 t/m 78. waarin onder art. 47 de huidige tuchtnormen als volgt worden omschreven:
o Enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die hij (geneeskundige) in zijn hoedanigheid behoort te betrachten ten opzichte van degene met betrekking tot wiens gezondheidstoestand hij bijstand verleent of zijn bijstand is ingeroepen; degene, die in nood verkerende bijstand met betrekking tot zijn gezondheidstoestand behoeft; alsmede de naaste betrekkingen van de eerder genoemde personen.
o Enig ander dan onder a. bedoeld handelen of nalaten in zijn hoedanigheid in strijd met het belang van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg
o Onder art. 48 worden voorts de Tuchtrechterlijke maatregelen aangegeven.

• Het Wetboek van Strafrecht, waarin strafrechtelijke sancties worden gesteld op overtredingen van de zwijgplicht (artikel 272).

• Het Wetboek van Strafvordering (artikel 218) en het Burgerlijk Wetboek (7:457), regelende de mogelijkheid om in rechte gebruik te maken van het verschoningsrecht Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv art 165) op grond van het beroepsgeheim.

• De Wet Bescherming Persoonsgegevens van 2001, welke beoogt waarborgen te verschaffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en een aantal privacywaarborgen bevat dat van toepassing is op de omgang met medische informatie.

• De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), die bepaalt dat aan iedere geneeskundige handeling een (stilzwijgende) overeenkomst tussen behandelaar en betrokkene ten grondslag ligt, zulks ter versterking van de rechtspositie van de betrokkene , en die onderstreept dat de vereiste “zorg van een goed hulpverlener” aan de arts mogelijkheden biedt om situaties te voorkomen, die niet in het belang zijn van de betrokkene . Tevens bepaalt de wet dat de aansprakelijkheid van de hulpverlener, respectievelijk van de organisatie, niet kan worden beperkt of uitgesloten.

• In dit verband is van belang op te merken, dat de medisch adviseur van de betrokkene als hulpverlener volledig onderworpen is aan de bepalingen van de WGBO. De medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij heeft daarentegen conform het bepaalde in artikel 446- lid 5 geen behandelingsovereenkomst met de betrokkene doch wordt conform art. 464 geacht onderworpen te zijn aan de bepalingen in de WGBO, voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daar niet tegen verzet.

• De Wet op de Medische Keuringen houdende regels van toepassing op keuringen voor leven-, arbeidsongeschiktheid-, en pensioenverzekeringen die niet vallen onder het keuringsverbod (artikel 4). Het aan de WMK verbonden Protocol Verzekeringskeuringen (ex artikel 9 WMK, een nadere invulling van de zelfregulering) stelt nadere regels aan de verantwoordelijkheden van de medisch adviseur (artikel 9).

• Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (een nadere regeling ex artikel 25 WBP), een sectorale zelfregulering, die eveneens een aantal privacywaarborgen omvat van toepassing op de omgang door verzekeraars met medische informatie. (De herziene versie is op 26 april 2010 in de Staatscourant gepubliceerd).

• Gedragsregels KNMG: Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens, januari 2010.

• Rapport “De Medische Paragraaf behorende bij de Gedragscode Behandeling Letselschade” van de Projectgroep medische deskundigen in de rechtspleging aan de Vrije Universiteit, in opdracht van de Letselschaderaad (mei 212).

Algemeen

Artikel 1. Begrippen

1. Opdrachtgever
De rechtspersoon met wie de medisch adviseur een (arbeids-) overeenkomst heeft.

a. Onder een verzekeringsmaatschappij wordt in dit verband verstaan: een maatschappij, die zich bezighoudt met het verzekeren van risico’s.
b. Onder een belangenbehartiger wordt verstaan: een rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat, een bureau voor rechtsbijstand niet behorende tot de advocatuur, een bureau voor rechtshulp, een bureau voor slachtofferhulp, een vakorganisatie.

2. Medisch adviseur
De arts, die BIG-geregistreerd is, die aan een opdrachtgever adviezen uitbrengt op het terrein van de particuliere verzekeringen en/of personenschade en in die hoedanigheid een directe of indirecte relatie heeft met betrokkene en geneeskundige handelingen verricht.

3. Betrokkene
De persoon, wiens gezondheidstoestand door de medisch adviseur wordt beoordeeld wegens een aanvraag van een particuliere verzekering of aanspraak die voortvloeit uit wettelijke regeling of particuliere verzekeringsovereenkomst of de persoon, die professionele geneeskundige bijstand ontvangt bij het realiseren van zijn aanspraken.

4. Medische dienst/staf
De groep van personen die onder directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur rechtstreeks betrokken is bij het verwerken van gegevens betreffende iemands gezondheid, voor zover relevant en noodzakelijk voor het tot stand komen van het medisch advies.

5. Intercollegiale toetsing
Het beoordelen vanuit de beroepsgroep of werkwijze en geneeskundig handelen van de individuele beroepsbeoefenaars voldoen aan de professionele standaard.

6. Professionele autonomie
De noodzakelijk onafhankelijke positie van de medisch adviseur ten aanzien van de opdrachtgever en betrokkene, met betrekking tot diens medische oordeelsvorming en de daarmee onlosmakelijk verbonden professionele verantwoordelijkheid, die onoverdraagbaar is.

7. Medisch traject
Alle geneeskundige handelingen in de ruimste zin van het woord, die noodzakelijk zijn om te komen tot een medisch advies bij acceptatie- en claimbehandeling in particuliere verzekeringszaken en personenschadezaken.
In dit medisch traject worden de bevindingen en conclusies die noodzakelijk zijn om de voorliggende vraagstelling te kunnen beantwoorden, geïnventariseerd en zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

8. Medisch advies
Het advies dat de medisch adviseur aan de opdrachtgever verstrekt. Dit advies komt tot stand door beoordeling van de relevante gegevens betreffende de gezondheid van betrokkene. Het advies mag alleen datgene bevatten dat noodzakelijk is voor de opdrachtgever om tot een beoordeling van of beslissing over, dan wel advies aan betrokkene te komen.

9. Medisch dossier
Het dossier waarin de medisch adviseur de gegevens over de gezondheid van betrokkene bijhoudt en bewaart. De verzamelde gegevens die voor het uitbrengen van een medisch advies van belang zijn, worden in het medisch dossier bewaard.

10. Professionele standaard
Het geheel van kennis, regels en normen waaraan een medisch adviseur is gehouden, blijkend uit eisen van de opleiding tot arts en de daardoor verkregen kennis en competenties, inzichten uit de praktijk, wetenschappelijke literatuur op het vakgebied, protocollen, gedragsregels, wettelijke bepalingen en jurisprudentie.

Artikel 2. Taken

Lid 1. Taak

1a. Tot de taak van de medisch adviseur aan de zijde van de verzekeraar behoort het beoordelen van de gezondheidstoestand van betrokkene, in de ruimste zin van het woord om tot een advies te komen aan de opdrachtgever bij het aangaan van een verzekering, bij de aanspraak op een uitkering/vergoeding op grond van een verzekeringsovereenkomst of bij een aansprakelijkheidstelling.
Daarnaast kan het bevorderen van re-integratie en het nemen van preventieve maatregelen ten behoeve van betrokkene tot de taak van de medisch adviseur behoren.
Tot de taak van de medisch adviseur hoort tevens het adviseren in algemene zin over beleidszaken en niet persoonsgebonden vraagstukken die voor verzekeraars en belangenbehartigers van belang zijn.

1b. Tot de taak van de medisch adviseur in personenschadezaken behoort het beoordelen van de gezondheidstoestand van betrokkene, in de ruimste zin van het woord om tot een advies te komen aan de opdrachtgever.

Lid 2. Rekening houden met betrokkene

Hoewel de medisch adviseur een advies uitbrengt aan zijn opdrachtgever, de verzekeringsmaatschappij of de belangenbehartiger, dient hij bij het opstellen van dat advies het gerechtvaardigd belang van betrokkene niet uit het oog te verliezen.

Professionele normen

Artikel 3. Professionele autonomie

De medisch adviseur verplicht zich bij het uitbrengen van een beoordeling of een advies aan zijn opdrachtgever omtrent de gezondheidstoestand van betrokkene en/of de aard en omvang van de stoornissen tot onafhankelijkheid bij zijn oordeelsvorming.
Hij vergewist zich ervan dat de Opdrachtgever deze professioneel medische onafhankelijkheid respecteert en waarborgen schept om deze onafhankelijkheid te garanderen.

Artikel 4. Professionele standaard

Lid 1. Professionele standaard, wetten en regels

De medisch adviseur werkt volgens de professionele standaard zoals die geldt voor medisch adviseurs. Hij gaat bij de formulering van zijn beoordeling/onderbouwing van zijn advies uit van de huidige stand van de medische wetenschap en houdt rekening met relevante medische literatuur.
Daarnaast houdt hij zich aan wet- en regelgeving en houdt hij rekening met de eigen beroepscode en de op zijn werkterrein algemeen geldende standaarden en richtlijnen.

Lid 2. Ethiek

De medisch adviseur neemt bij zijn professionele handelen als basisbeginselen, integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag, in acht. Hij dient zorgvuldig te waken voor belangenverstrengeling of zelfs de schijn daarvan.

Lid 3. Inzichtelijkheid en relevantie bij het advies

Bij het opstellen van het medisch advies zorgt de medisch adviseur ervoor dat zijn advies voldoet aan de volgende criteria:
a. In het advies wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusie van het advies steunt.
b. De in die uiteenzetting genoemde gronden vinden aantoonbaar voldoende steun in de feiten, omstandigheden en bevindingen vermeld in het advies.
c. De bedoelde gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen.

Lid 4. Kritisch en onafhankelijk

De medisch adviseur mag zich bij zijn professionele handelen kritisch opstellen, maar hij dient daarbij objectief en onafhankelijk te zijn. Hij vergewist zich ervan of zijn kennis over het betreffende onderwerp, de ziekte, de aandoening of het gebrek voldoende is. Hij mag geen vooringenomen standpunten innemen en dient respect te tonen voor de opvattingen van anderen.

Lid 5. Juridisch kader

De medisch adviseur is zich er steeds van bewust werkzaam te zijn in een juridisch kader. Hij dient over voldoende kennis te beschikken van dit referentiekader om, met handhaving van zijn eigen professionele autonomie en verantwoordelijkheden, voortvloeiend vanuit de wet- en regelgeving, te komen tot een goede samenwerking met zijn opdrachtgever, waarbij meerdere disciplines betrokken kunnen zijn.

Artikel 5. Belangen van betrokkene

Bij zijn werkzaamheden in het kader van de advisering houdt de medisch adviseur rekening met de belangen en rechten van betrokkene en draagt hij er zorg voor dat geen schade wordt toegebracht of disproportionele inbreuk op de privacy van de betrokkene wordt gemaakt. Hij zal betrokkene op diens verzoek in begrijpelijke taal informeren over de beweegredenen die aan zijn advies ten grondslag hebben gelegen.

Deskundigheidseisen

Artikel 6. Deskundigheid

Lid 1. Deskundigheid behouden

De medisch adviseur dient zijn deskundigheid te behouden en te bevorderen.
Hij wordt geacht na- en bijscholingscursussen en wetenschappelijke vergaderingen die voor zijn beroepsuitoefening van belang zijn, te volgen. Onder wetenschappelijke vergaderingen worden ook begrepen de door de beroeps- vereniging verzorgde cursussen en vergaderingen.

Lid 2. Lidmaatschap beroepsvereniging

Lidmaatschap van een (beroeps)vereniging van medisch adviseurs werkzaam in particuliere verzekeringszaken en/of personenschadezaken is wenselijk.

Omschrijving positie opdrachtgever

Artikel 7. Eisen aan de opdrachtgever

Lid 1. Opdrachtgever zorgt voor de juiste omstandigheden

De medisch adviseur wordt door de opdrachtgever in staat gesteld te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden als beoordelend en/of adviserend arts, zover van toepassing.
Indien de medisch adviseur werkzaam is in een organisatie, dan dient de opdrachtgever er in dat kader zorg voor te dragen dat de positie van de medisch adviseur in de organisatie zodanig is dat hij in staat is deze verantwoordelijkheid te dragen.

Lid 2. Adviseren voor beide partijen

Het adviseren in dezelfde casus voor zowel de verzekeringsmaatschappij, als de belangenbehartiger is alleen dan toegestaan, indien dit tevoren door beide partijen uitdrukkelijk is overeengekomen.

Taken en verantwoordelijkheden

Artikel 8. Werkwijze en verantwoordelijkheden

Lid 1. Gebruik maken van de juiste informatie

De medisch adviseur draagt er zorg voor dat geen gebruik wordt gemaakt van informatie die naar zijn oordeel materieel onjuist of misleidend of irrelevant is, noch zal hij relevante informatie buiten beschouwing laten.

Lid 2. Geen bezwarend onderzoek en doelgerichtheid

De medisch adviseur draagt er zorg voor dat geen onnodig of onredelijk bezwarend onderzoek van de betrokkene wordt verricht.
Zowel bij het (laten) verrichten van keuringen, als bij het inwinnen van inlichtingen draagt de medisch adviseur er zorg voor dat de vraagstelling doelgericht is en alleen informatie, die van belang is voor het opstellen van het advies en voor het vormen van zijn oordeel, verzameld wordt.
Het vragen naar gegevens die niet relevant zijn voor de beoordeling dient nagelaten te worden.

Lid 3. Dossiervorming

De medisch adviseur zorgt ervoor dat zijn onderzoeksbevindingen, beschouwing, conclusies en advies zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd in het medisch dossier opdat zijn adviezen toetsbaar zijn.

Lid 4. Inschakelen en consulteren van een andere arts

4a. De medisch adviseur kan in het kader van het medisch traject een andere arts verzoeken een keuring of ander geneeskundig onderzoek voor hem te verrichten.

De keurend arts wordt van te voren ingelicht over het doel en de reden van het onderzoek, de keuring of het andere geneeskundig onderzoek.

Betrokkene wordt van te voren ingelicht over het doel, de aard en de omvang van het gevraagde onderzoek en over zijn rechten en plichten.

4b. De medisch adviseur kan een andere arts consulteren om een advies met betrekking tot de gezondheidstoestand van betrokkene uit te brengen.

Artikel 9. Verwerken gegevens betreffende de gezondheid

Lid 1. Bewaken van de geheimhoudingsplicht

De medisch adviseur vergewist zich ervan alvorens opdrachten tot advisering en/of beoordeling te aanvaarden, dat het medisch traject bij zijn opdrachtgever voldoet aan de wettelijke professionele normen met betrekking tot privacyhandhaving, dossierbeheer en gegevensverwerking.
De medisch adviseur dient met zijn opdrachtgevers zodanige afspraken te maken dat hij kan voldoen aan zijn geheimhoudingsplicht en dat hij de rechten van betrokkene, zoals neergelegd in de vigerende wet- en regelgeving in voldoende mate kan waarborgen. Het verdient aanbeveling afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen en te protocolleren.

Lid 2. Uitwisselen van gegevens betreffende de gezondheid

Het inwinnen en beheren van gegevens betreffende de gezondheid en het uitwisselen daarvan tussen medisch adviseurs behoort plaats te vinden conform de bestaande wet- en regelgeving en de bestaande gedragsregels in de medische beroepsgroep.

Lid 3. Beheer van de gegevens betreffende de gezondheid

Alle gegevens en bescheiden, ook wanneer deze digitaal zijn, bevattende gegevens betreffende de gezondheid en/of andere privacygevoelige gegevens, die bestemd zijn voor de medisch adviseur binnen een organisatorisch verband, dienen uitsluitend te worden geopend door de medisch adviseur of door personen, die door hem daartoe uitdrukkelijk geautoriseerd zijn.
De medisch adviseur draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor het juiste beheer van deze onder zijn verantwoordelijkheid berustende gegevens.

Lid 4. Toegang verlenen tot gegevens betreffende de gezondheid

4a. De medisch adviseur werkzaam ten behoeve van een verzekeraar kan toegang verlenen tot gegevens betreffende de gezondheid aan personen werkzaam binnen de medische dienst/staf. Dit betreft personen die onder zijn directe verantwoordelijkheid rechtstreeks betrokken zijn bij de totstandkoming van het medisch advies. De toegankelijkheid beperkt zich tot die gegevens die relevant en noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van het medisch advies.
De leden van de medische dienst/staf zijn door de medisch adviseur geautoriseerd en hebben een afgeleide geheimhoudingsplicht, die dezelfde omvang heeft als die van de medisch adviseur.
De geheimhoudingsplicht dient schriftelijk te worden vastgelegd.

4b. Aan personen buiten de medische dienst/staf verschaft deze in het vorig lid genoemde medisch adviseur alleen het gemotiveerde advies, dan wel de uitslag en gevolgtrekking, voor zover dat noodzakelijk is voor het nemen van een beslissing ten aanzien van een aanvraag van een verzekering of aanspraak op een eigen verzekering, dan wel in het kader van de beoordeling van personenschade in aansprakelijkheidskwesties.

4c. De medisch adviseur werkzaam ten behoeve van een verzekeraar is verantwoordelijk voor het medisch traject, met het oog op de competentie bij de beoordeling van gegevens betreffende de gezondheid en de bewaking van het medisch beroepsgeheim.

4d. De medisch adviseur van de belangenbehartiger vervult bij voorkeur een centrale rol bij het medisch traject, met het oog op de competentie bij de beoordeling van gegevens betreffende de gezondheid en de bewaking van het medisch beroepsgeheim.
Voor de gegevens betreffende de gezondheid in beheer bij de belangenbehartiger die op initiatief of met toestemming van betrokkene rechtstreeks zijn verkregen, draagt de medisch adviseur geen verantwoordelijkheid.

Lid 5. Verstrekken van gegevens betreffende de gezondheid aan derden

Bij het verstrekken van gegevens betreffende de gezondheid van betrokkene aan derden die betrokken zijn in een ander medisch traject of ander dossier, gelden de regels zoals vastgelegd in wet- en regelgeving. In dit geval mogen deze gegevens betreffende de gezondheid alleen met een gerichte schriftelijke toestemming van betrokkene verstrekt worden.

Lid 6. Herverzekeraar

Indien inschakeling van een herverzekeraar noodzakelijk is voor de totstandkoming van een door betrokkene gewenste verzekeringsovereenkomst of de uitvoering daarvan, geldt voor de medisch adviseur van deze verzekeraar het volgende. Hij kan ervan uitgaan dat betrokkene, na daartoe te zijn geïnformeerd, stilzwijgende toestemming geeft tot het overleggen van zijn gegevens betreffende de gezondheid aan de medisch adviseur van de herverzekeraar, tenzij betrokkene daartegen bezwaar maakt.

Lid 7. Inschakelen externen

Indien er sprake is van de inschakeling van een externe organisatie voor de (tijdelijke) behandeling van een dossier of sprake is van inschakeling van een externe (al dan niet freelance) medisch adviseur of een waarnemer, dient de vertrouwelijkheid van het medisch dossier en de gegevensverwerking gewaarborgd te blijven.
De medisch adviseur die het dossier in behandeling neemt/heeft is verantwoordelijk voor een juist verloop van het medisch traject met betrekking tot de privacy handhaving, dossierbeheer en gegevensverwerking.
De verzekeringsmaatschappij of belangenbehartiger blijft (mede) verantwoordelijk voor het scheppen van waarborgen voor een correcte uitvoering van het medisch traject. Het verdient aanbeveling afspraken hieromtrent schriftelijk vast te leggen en te protocolleren.
(zie ook art.10 lid 1 alsmede artikel 3 en artikel 7 lid 1)

Lid 8. Medisch archief

8a. De opdrachtgever zal, zover van toepassing, overeenkomstig de wettelijke voorschriften een medisch archief inrichten, voor het beheer waarvan de medisch adviseur rechtstreeks verantwoordelijkheid draagt.
Indien de werkzaamheden van de medisch adviseur plaatsvinden binnen de organisatie van de opdrachtgever, dan is deze mede verantwoordelijk voor het tot stand komen en het inrichten van een medisch archief.

8b. De zelfstandig, niet in dienstverband werkende, medisch adviseur dient zelf zorg te dragen voor de inrichting van een medisch archief dat voldoet aan de wettelijke voorschriften en is rechtstreeks verantwoordelijk voor een juist beheer daarvan.

Onderzoek en publicatie

Artikel 10. Onderzoek en publicatie

Ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek kan de medisch adviseur aan een ander desgevraagd inlichtingen over betrokkene verstrekken. Dit kan zonder toestemming van betrokkene, mits het herleiden tot de individuele natuurlijke persoon wordt voorkomen en de persoonlijke levenssfeer van betrokkene door het onderzoek niet wordt geschaad.
Het onderzoek is slechts geoorloofd indien het een algemeen belang dient, niet zonder de betreffende gegevens uitgevoerd kan worden en betrokkene geen bezwaar heeft gemaakt. In het medisch dossier wordt aantekening gemaakt van de verstrekking van de gegevens.