De GAV

Richtlijn Personenschade

Richtlijn Personenschade

GAV Richtlijn voor het opstellen van een medisch advies door een  geneeskundig adviseur Personenschade

Een richtlijn is een hulpmiddel voor het uitvoeren van professionele werkzaamheden op een overeengekomen niveau. Een richtlijn maakt het voor de professional mogelijk zijn werkzaamheden aan dat niveau aan te passen en geeft anderen de mogelijkheid om de kwaliteit van dat werk te toetsen.
Richtlijnen zijn geen wetten. Ze geven globaal aan wat binnen de beroepsgroep als ‘state of the art’ mag gelden. Het is voor een professional altijd mogelijk om op goede gronden van een richtlijn af te wijken. Een transparante motivatie is daarbij echter wel essentieel. 

Het medisch advies heeft tot doel antwoord te geven op de vragen van de opdrachtgever, waarbij er een duidelijke scheiding tussen feiten (objectief) en mening (subjectief) aanwezig moet zijn.
Het advies wordt verwoord op een voor de vraagsteller begrijpelijke wijze, waarbij de geneeskundig adviseur zich er rekenschap van dient te geven dat zijn advies ook een externe functie kan hebben en ondermeer ter beschikking gesteld kan worden aan de persoon op wie het advies betrekking heeft. De geneeskundig adviseur onthoudt zich van subjectieve uitlatingen over de persoon op wie het advies betrekking heeft die niet strikt noodzakelijk zijn in verband met het doel van de advisering. 

Wat moet een medisch advies bevatten:

 1. Feitelijke (objectieve) gegevens
  1. Een opsomming van de (nieuw ontvangen) medische en niet-medische stukken, welke deel uitmaken van het medisch dossier. Het strekt tot aanbeveling minimaal de datum van de brief en afzender te vermelden.
  2. Alleen de als relevant beoordeelde medische gegevens worden in het medisch advies verwerkt. Een geneeskundig adviseur zal zich voortdurend rekenschap moeten geven van zijn verantwoordelijkheid betreffende de medische gegevens. Hij zal de aan hem toevertrouwde gegevens moeten beoordelen op hun relevantie in relatie tot de vraagstelling van de opdrachtgever en de overige gegevens, die ter beschikking staan vanuit de schadebehandeling.
  3. Anderzijds zal het advies voldoende gegevens moeten bevatten om tot beantwoording van de gestelde vragen te kunnen komen
  4. De in het medisch advies te beantwoorden vragen van de opdrachtgever worden bij voorkeur door de geneeskundig adviseur vermeld
 2. Overwegingen / conclusie en beantwoording van de vragen door de geneeskundig adviseur
  1. Het advies dient op de betreffende persoon toegesneden te zijn;
  2. Op inzichtelijke en consistente wijze wordt aangegeven op welke gronden de conclusie van het rapport steunt; die gronden vinden in het advies steun in feiten, omstandigheden en bevindingen; de bedoelde gronden kunnen de daaruit getrokken conclusie rechtvaardigen.
  3. De geneeskundig adviseur stelt zich terughoudend op ten aanzien van discussies die liggen buiten zijn directe professionele deskundigheid en/of niet relevant zijn voor het advies.
  4. De geneeskundig adviseur kan zich uitlaten over het al dan niet aanwezig zijn van een medische indicatie voor hulpmiddelen, behandelingen en voorzieningen.
  5. De geneeskundig adviseur kan uitspraken doen omtrent de belastbaarheid van betrokkene op basis van de aanwezige medische informatie.

Het tuchtcollege verwijst in de praktijk maar ECLI:NL:TGZCTG:2014:17. In deze uitspraak zijn door het Centraal Tucht College criteria geformuleerd ten aanzien van rapportages. Hierin staat:

Naar vaste jurisprudentie moet een rapportage als door verweerder uitgebracht voldoen aan de volgende criteria:

 1. in het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke
   gronden de conclusies van het rapport steunen;
 2. de gronden vinden aantoonbaar steun in de feiten, omstandigheden en
   bevindingen vermeld in het rapport;
 3. die gronden kunnen de daaruit getrokken conclusies rechtvaardigen;
 4. de rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheidsgebied;
 5. de methode van onderzoek teneinde tot de beantwoording van de voorgelegde vraagstelling te komen kon tot het beoogde doel leiden, dan wel de rapporteur heeft daarbij de grenzen van redelijkheid en billijkheid niet overschreden.

Het tuchtcollege toetst daarbij ten volle of het onderzoek uit een oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de rapportage vindt slechts een marginale toetsing plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees ons privacybeleid voor meer informatie. U accepteert de cookies door akkoord te gaan.