De GAV

Letselschaderaad: Medische machtiging.

Letselschaderaad: Medische machtiging.

Het bestuur is benaderd door een aantal bezorgde collegae in het kader van een nieuwe machtiging die opgesteld zou zijn in het kader van de GBL waarin wordt aangegeven dat men, als men aangeeft geen gebruik te willen maken van het blokkeringsrecht, daarmee toestemming geeft om het rapport niet alleen vrij te geven voor de medisch adviseurs, maar dit ook volledig beschikbaar wordt gesteld aan de schadebehandelaars.

Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur uitgebreid contact gehad met collega Akkermans en de interim directeur van de Letselschaderaad, de heer Kremer. Hieruit is gebleken dat vanuit de Letselschaderaad aan de afdeling van Akkermans is gevraagd om de machtiging opnieuw te bekijken en er wellicht een toevoeging, zoals opgesteld door de juristen Akkermans en Wilken, zou moeten komen aan de medische machtiging waarin een kopie van de expertiserapportage, met name ook het geneeskundige deel, ter beschikking zou kunnen worden gesteld aan de schadebehandelaren van de verzekeringsmaatschappijen.

Deze machtiging is zeer snel opgesteld waarbij de GAV niet betrokkene is geweest. Vervolgens is deze voorgelegd aan het platform van de Letselsschaderaad waarbij door de GAV is aangegeven dat deze machtiging in strijd is met standpunten van de KNMG en zeker ook met het standpunt van de GAV aangezien dit een risico oplevert voor de medisch adviseur. Het besluit, om gebruik te gaan maken van deze machtiging, was dan ook niet unaniem.

In het overleg met de interim directeur van de Letselschaderaad, de heer Kremer, werd aangegeven dat de voorgestelde toevoeging vooralsnog niet zal worden doorgevoerd. Bij de herziening van de medische paragraaf van de GBL die binnenkort aan de orde is, en waarvan de machtiging deel uitmaakt, zal verder uitgewerkt worden wat de mogelijkheden zijn en welke optie(s) voldoende veiligheid borgt voor de medisch adviseurs en daarmee voor de GAV acceptabel is.

De GAV distantieert zich van de genoemde toevoeging zoals opgesteld door Akkermans en Wilken en blijft op het standpunt staan dat medische gegevens niet zonder bijzondere noodzaak aan niet medici verstrekt dienen te worden in het kader van een letselschadebehandeling. Hieronder wordt uitdrukkelijk ook het expertise rapport verstaan.

Het is en blijft de eigen verantwoordelijkheid van de medisch adviseur om te besluiten of al dan niet een medisch stuk aan een schadebehandelaar ter hand kan worden gesteld in het kader van een schaderegeling. In het licht van de binnenkort in te gaan AVG moet erop worden gewezen dat er een gegronde reden moet bestaan voor het verstrekken van bijzondere gezondheidsgegevens, waaronder medische gegevens. Het enkele gevoel dat mogelijk zaken in de rapportage zouden kunnen staan die voor de schadebehandeling relevant zouden kunnen zijn is geen bijzondere noodzaak/reden.