De GAV

Klachtenregeling Onderwijscommissie

Klachtenregeling Onderwijscommissie

Inhoud

Klachtenregeling GAV inzake cursussen, trainingen en opleidingen

Voor een zorgvuldige omgang met deelnemers aan een cursus, training of opleiding is het gewenst dat deze zich met eventuele klachten over de uitvoering daarvan kunnen wenden tot een Klachtencommissie, indien bespreking van hun onvrede met de docent of met de cursuscoördinator van GAV niet tot een bevredigend resultaat leidt. Daartoe heeft het bestuur van GAV te Utrecht de volgende klachtenregeling vastgesteld.

Artikel 1 Begrippen

Deelnemer
Ieder die feitelijk deelneemt of heeft deelgenomen aan een cursus, training of opleiding van GAV of die zich definitief hiervoor heeft aangemeld of geldig is aangemeld.

Klachtencommissie
De Klachtencommissie van GAV inzake cursussen, trainingen of opleidingen, bestaande uit 3 GAV-leden.

Geschillencommissie
Een onafhankelijke commissie, zonder binding of relatie met de GAV, voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter.

Bestuur
Het bestuur van GAV.

Cursus, training of opleiding
De cursus, training of opleiding of enige andere bijeenkomst die door of namens GAV wordt aangeboden of georganiseerd.

Docent
De persoon die in opdracht van GAV (onderdelen van) de cursus, training of opleiding uitvoert.

Cursuscoördinator
De persoon die in opdracht van GAV de praktische uitvoering van de cursus, training of opleiding regelt en coördineert.

Klacht
Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus, training of opleiding gericht aan de “Klachtencommissie” met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen.

Klager
Degene die een schriftelijke klacht bij de Klachtencommissie heeft ingediend.

Artikel 2 Ontvankelijkheid

1. De deelnemer en degene in wiens opdracht deze aan de cursus, training of opleiding deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus, training of opleiding een schriftelijke klacht over de uitvoering van de cursus, training of opleiding indienen bij de Klachtencommissie.

2. De Klachtencommissie kan beslissen dat een klacht die pas wordt ingediend na de in het eerste lid genoemde termijn, toch in behandeling wordt genomen, indien, naar het oordeel van de commissie, van de klager redelijkerwijs niet kon worden gevraagd dat hij zijn klacht eerder indiende.

Artikel 3 Samenstelling van de Klachtencommissie

1. De klachtencommissie bestaat uit tenminste drie leden van de GAV, namelijk:
-de voorzitter van de Permanente Adviescommissie Personenschade (PAP)
-de voorzitter van de Permanente Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (PAA)
-de voorzitter van de Permanente Adviescommissie Leven (PAL).

Artikel 4 Taak van de Klachtencommissie

De Klachtencommissie heeft de taak om bij haar ingediende klachten te onderzoeken en daarover een oordeel te geven. Dit oordeel heeft de vorm van een advies aan het bestuur.

Artikel 5 Klachtprocedure

1. De klager ontvangt binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via E-mail.

2. Nadat de klacht is ingediend onderzoekt de klachtencommissie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de commissie dit schriftelijke en gemotiveerd aan de klager weten.

3. Is de klacht wel ontvankelijk dan stelt de Klachtencommissie de betreffende docent schriftelijk in kennis van de klacht en verzoekt deze om een schriftelijke reactie.

4. Na ontvangst van deze reactie zendt de Klachtencommissie een afschrift daarvan aan de klager.

5. De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel.

6. Is het naar het oordeel van de Klachtencommissie niet mogelijk op basis van de klacht en de reactie van de betrokken docent op de klacht zich een oordeel te vormen, dan verwijst de commissie de casus naar de Geschillencommissie.

7. Wanneer de klager het niet eens is met het oordeel van de Klachtencommissie kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie.

Artikel 6 Samenstelling en werkwijze van de Geschillencommissie

1. De Geschillencommissie heeft een onafhankelijke voorzitter. Als voorzitter treedt op: mr. J. Meyst- Michels als advocaat verbonden aan kantoor Van Benthem & Keulen te Utrecht.

2. De Geschillencommissie hoort de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator . Zo mogelijk worden de klager, de betrokken docent en zo nodig de cursuscoördinator in elkaars aanwezigheid gehoord.

Artikel 7 Het oordeel van de Geschillencommissie

1. De Geschillencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel heeft het karakter van een schriftelijk, bindend advies aan het bestuur.

2. De Geschillencommissie zendt haar oordeel binnen vier weken na ontvangst van de klacht aan het bestuur en zendt een afschrift van haar oordeel aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.

3. Verlenging van de in lid 1 genoemde termijn is mogelijk met twee periodes van maximaal vier weken.

4. Is verlenging noodzakelijk dan maakt de Geschillencommissie deze verlenging aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator schriftelijk bekend.

Artikel 8 Reactie bestuur

1. Uiterlijk twee weken na ontvangst van het oordeel van de Geschillencommissie maakt het bestuur zijn schriftelijke reactie op het oordeel van de Geschillencommissie bekend. Deze reactie is bindend voor alle partijen.

2. Het bestuur zendt binnen twee weken na ontvangst van het oordeel van de Geschillencommissie een afschrift van zijn reactie aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.

3. Verlenging van deze termijn is met maximaal twee weken mogelijk. Deze verlenging wordt eveneens schriftelijk bekend gemaakt aan de klager, de betrokken docent en de cursuscoördinator.

Postadres voor klachtbehandeling:

Klachtencommissie GAV

Per adres:

GAV bestuur
Postbus 1525300
AD ZALTBOMMEL