De GAV

Inzet van para-medici in het medisch adviestraject binnen financiële instellingen.

Inzet van para-medici in het medisch adviestraject binnen financiële instellingen.

In navolging van een bredere, maatschappelijke ontwikkeling om para-medici in te zetten om medische taken over te nemen dan wel om artsen in hun werk inhoudelijk te ondersteunen gebeurt dit ook in toenemende mate bij verzekeraars.
Binnen de behandeling van arbeidsongeschiktheidsclaims gebeurt dit al langer, ook in de letselschade wordt hiermee een begin gemaakt.
Om onduidelijkheid over de taak en rol van paramedici bij claimbeoordeling te voorkomen, is het goed de relevante uitgangspunten alsmede het juridische kader aan te geven.

Het relevante juridische kader wordt o.a. gevormd door de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (GVPF), Gedragscode Behandeling Letselschade inclusief Medische Paragraaf (GBL), Richtlijnen in zake het omgaan met medische gegevens (KNMG, januari 2010) en de GAV-beroepsode (GB).

De GVPF is van toepassing op alle financiële instellingen, inclusief verzekeraars. De GBL ziet toe op het medisch traject in de letselschade. De GB heeft betrekking op het handelen van de geneeskundig adviseur in bredere zin. Tuchtrechtelijk kan het handelen van een medisch adviseur, deels wellicht afhankelijk van de context, op al deze gedragscodes en richtlijnen worden getoetst.
Uitgangspunt is dat een cliënt (inclusief slachtoffer in een letselschadeclaim) er op mag vertrouwen dat medische gegevens binnen een verzekeraar zorgvuldig en met respect voor de geldende wet- en regelgeving wordt behandeld en dat het medisch advies onafhankelijk, met inachtneming van geldende wet- en regelgeving en relevante (medische) richtlijnen en standaarden tot stand komt.

In de GVPF (2.n) is bij de definitie van ‘medisch adviseur’ opgenomen dat dit een arts betreft. Artikel 6.1.4 van de GVPF stelt dat het verwerken van Persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid door een financiële instelling is voorbehouden aan de medisch adviseur. Het opvragen van aanvullende gegevens omtrent de gezondheid gebeurt uitsluitend door de medisch adviseur of mensen uit zijn medische dienst of staf. Dit wordt bekrachtigd in de GBL, 1.3 Ad C: De centrale verantwoordelijkheid van de medisch adviseur en de GAV-beroepscode lid 3 en 4.

Hieruit volgt dat een para-medicus binnen een financiële instelling niet zelfstandig medisch advies kan geven, medische gegevens mag beheren of opvragen. Voor zover de para-medicus werkt met medische gegevens kan dit uitsluitend gebeuren onder directe aansturing en verantwoordelijkheid van de medisch adviseur als onderdeel van zijn medische dienst of staf.

Indien een aangestelde para-medicus een BIG-registratie heeft kan worden verwacht dat de werkzaamheden in het medisch traject niet voldoen aan de werkervaringseis en zal daarmee mogelijk de BIG-registratie vervallen bij de eerstvolgende herregistratie.